I vno 1 8.0CI. 192f-31 zijn om naar een ander lokaal om te aiea. VOi 'RZ. We zullen dat nagaan, doch ik meende dat het ouderwijs te Kruisland in vol len gang was. dhr MATTHIJSSEN bevestigt dit. dhr OVERDUIN. In besloten vergadering wil ik dit schrijven nader voorlezen. dhr HERBERS. De concessie voor de tram loopt in 1922 af. Zou het geen aanbeveling verdienen dat B. en W. hier onderhand werk van gaan maken, anders geraken we zonder tram en we kunnen die toch niet missen. Ten tweede: De ijzeren platen over de goten op de Markt zijn zoo versleten.dat het wenschelijk is dat ze vernieuwd worden; het trottoir op den hoek bij Broos, hier is een open stukje dat zeer gevaarlijk is. Ik zou dit wel aan den gem.-opzichter gezegd hebben, doch dit helpt niet, want over de meerpalen aan de Kade heb ik vorig jaar ai gesproken en nog is het daar niet veranderd, terwijl ook de Voorzitter die verbetering had toegezegd. Het schijnt dat men de leden die door de Even redige Vertegenwoordiging gekozen worden, maar laat piaten, en ik vind dat ongeper mitteerd. Ik had liever dat de Voorzitter me zeide, ik doe het niet, dan wisten we het zeker. Destijds is door mij gevraagd om het rapport over de huizen op 't. einde der Blauw- straat van de Bouwvereeniging ter inzage te krijgen; dat rapport is in den Raad geweest, de Voorzitter heeft er enkele gedeelten van voorgelezen en verklaarde dat de rapporteur, de heer Horsten, een geloofwaardig en be trouwbaar man was. Door 2 deskundigen uit Steenbergen is destijds over die huizen ook een rapport gemaakt en aan de raadsiedeu verzonden. Door het gezegde van deii Voor zitter kregen die deskundigen uit Steenbergen een slag in het aangezicht. Toen ik later nog eens vroeg om het rapport van den heer Horsten, werd mij door den gemeente-bode medegedeeld dat het rapport zoek is. VOORZ. Op uwe insinuaties wil ik niet ingaan. Als u een afschrift wilt hebben, kunt u zich wenden tot den heer Horsten te Bergen op Zoom. dhr BASELIER meent dat, wanneer een raadslid een afschrift van een rapport vraagt en het wordt hem toegestaan, dat het dan ook moet gegeven worden. D^r: heb ik nog een punt. In Juni heb ik den heer Moors mede genomen om het gotennet te bezichtigen en nu is het December en heb ik er nog niets van gehoord. Er wordt dau in den Raad gezegd: We zullen er voor zorgen en er wordt niet voor gezorgd. Ik hoop dat B. en W. in het vervolg daar rekening mede zullen houden, 9

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 32