18.: ;t o De heeren BASELIER en HERBERS zijn het hiermede volkomen eens. Het voorstel van den heer BOGERS om tanks drinkwater te doen komen en tevens B. W. te machtigen later bij eventueel ge brek ook daarvoor te zorgen zonder eerst den Raad gehoord te hebben, wordt met algemeene stemmen aangenomen. VOORZ. zal er intusschen voor zorgen dat thans zoo spoedig mogelijk in deu nood wordt voorzien. dhr. BASELIER. De pomp op de markt is al lang defect. Indertijd is dit al gezegd doch men vreesde voor hooge kosten die men wilde vermijden met het oog op de Komende water leiding. Misschien zal echter die waterleiding nog wat aanloopen, zou het nu niet wensche- lijk zijn te onderzoeken of die pomp met niet al te hooge kosten te herstellen was F Dan had de heer Baselier nog iets, namelijk de Muziek school. Destijds is eene aanvraag gekomen van eene commissie tot oprichting eener mu ziekschool. Beu en ander zou circuleeren bij de Raadsleden doch ik heb daaromtrent niets meer ontmoet. In Steenbergen komt veel eu goede ontspanning te kort, vandaar dat ik zou willen voorstellen met behandeling niet te lang te wachten, en de stukken in circulatie te brengen, dan weten wij ook wat en de Ver- eeniging wil spoedig afwerken. VOORZ. We zullen de daaromtrent gevoer de correspondentie bij de raadsleden ter inzage zenden. dhr. BASELIER kan zich hiermede ver eenigen, dhr. OVERDUIN zegt dat er veel geklaagd wordt over het water uit de Zuidvest. Vroe ger werd dit geregeld ververscht door water uit de vaart, doch nu is daar een muurtje in geplaatst en is het daarachter een soort sterf put geworden. De heer Overduin licht dat verder toe en vraagt of dat muurtje niet zou kunnen worden verwijderd. VOORZ. De Wouwsche Vaart valt niet onder het beheer der gemeente doch van het Waterschap. Burg. Weth. willeu echter wel stappen doen om dat muurtje te doen ver wijderen. dhr. OVERDUIN heefteen schrijven ont vangen uit Kruisland waarin wordt medege deeld dat de laatste twee maauden haast geen school meer is gedaan. Er loopen verder ge ruchten dat de verbouwing aan de school dit jaar niet gereed zal komen en wordt er in dat zelfde scirijven aangegeven dat er wel een ander lokaal beschikbaar zou zijn om school te doen. Ik wilde nu vragen of het niet in het belang van het ouderwijs te Kruisland zou 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 31