1 B.OCT. 192C 2 9 Voot de school te Kruisland de heersn J. Mol en E. Jaussens. dhr. THEUNISSE. Kan in Kruisland nog herhalingsonder wijs gegeven worden? VOORZ. Zoolang de school van de ge- meente is dhr. v. POORTVTIET. Hebben die per sonen zelf gesolliciteerd of is dat een voor dracht van B. en W. VOORZ. Die hebben zich upgegeven om het herhalingsonderwijs te geven. dhr. v. POORTVLIET. Ik heb gehoord dat er op de Heen twee sollicitanten waren voor vrouwelijke handwerken. VOORZ. Op de Heen is dit steeds gedaan door mej. van Wijk en B. en W. achten haar daarvoor bekwaam. dhr DE WIT. 't Zou onbillijk zijn het haar te ontnemen. dhr v. POORTVLIET kan er zich mee vereenigen dat het onderwijs door mej. van Wijk geschiedt, nu hij hoort dat B. en W. er over tevreden zijn. Op voorstel van B. W. wordt met alge- meene stemmen goedgevonden het herhaling- onderwijs te doen geschieden door de voor gedragen personen. Aan de benoemden en de schoolautoriteiteu zal hiervan mededeeling geschieden. De agenda was hiermede afgehandeld. Rondvraag. dhr. BASELIER zou willen verzoeken dat hij het vermelden van de Raadsvergaderingen iu de Steenbergsche Courant ook het uur der vergaderingen werd aangegeven er zijn altijd menschen die er belang in stellen. Ten Tweede Destijds is aan de Z. N. Stoomtram weg-Maatschappij eene subsidie van gemeente wege toegekend ad f 3000.Ik wilde vragen of het personeel daar ook wat van kreeg. VOORZ. Die subsidie is nog niet verleend. dhr. BASELIER. Dan trek ik mijn woor den in. dhr. BOGERS. Er heerscht op 't oogenblik groot watergebrek in onze gemeente. De pom pen geven nagenoeg geen water meer en die nog water geven, is dit nog onbruikbaar als drinkwater. Dat er geen ziekten door uitbre ken, daarover moet men verwonderd staan. Als de droogte aanhoudt zou ik willen voor stellen weder evenals vroeger een tank water te laten komen en dit niet alleen thans, doch ik zou willen voorstellen B. W. te machti gen voortaan bij gebrek direct ervoor te zor gen. Dat er gebrek is, blijkt wel hieruit, dat er drinkwater is verkocht voor 10 ets. per emmer. 7

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 30