18. OCr. 192G 28 4. Vaststellen Kohier Hoofdelijken Omslag 5. Voorstel van B. W. tot aankoop van een huis te Heen. 6. Benoeming onderwijzers herhalings- onderwijs aan de diverse scholen. 6 De begrooting voor 1921 bedraagt in ont vangsten en uitgaven f 8683.64s. VOORZ. Burg. Weth. stellen voor deze rekeningen en begrooting ten fine van onder zoek te stellen in handen der financiëele com missie, bestaande uit de heeren A. de Wit, W. A. Bogers en A. G. Matthijssen. dhr. BASELIER. Ik misgun die heeren dat werk niet doch geloof dat het beter was om de twee jaar eene andere commissie te nemen, 't Is altijd dezelfde commissie en als we te dier zake vriendschappelijk handelen krijgen ook anderen gelegenheid en komen zoodoende ook op de hoogte. VOORZ, vraagt of de heer Baselier er een voorstel van maakt. dhr. BASELIER. Voor thans niet meer, nu zijn de heeren al aangewezen. j Zonder discussie of stemming wordt vast- /tyMz), gesteld het voljaarskohier van hoofd, omslag f dienst 192Ü vastgesteld op f112826.70 en zal aan H.H. Ged. Staten ter goedkeuring worden toegezonden. VOORZ. Voor verbouwing en uitbreiding van de school te Heen is het noodzakelijk al daar een pand bij te koopen, behoorende aan Rampaart. De gemeente kan dat huis koopen voor f 2200,Burg. Weth' zijn van oor deel dat die prijs niet te hoog is en stellen voor dat aan te koopen. dhr. v. POORTVLIET. Zijner al plannen en teekeningen gemaakt voor die school VOORZ. Die zijn in bewerking en komen later ter nadere goedkeuring in den Raad. Nog enkele besprekingen hadden hierom trent plaats. VOORZ. stelt nu voor namens B. W. het pand van Rampaart te Heen aan te koopen voor de som van f 2200. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. VOORZ. Burg. Weth. stellen voor tot onderwijzers voor het herhalingsonderwijs te benoemen Voor de school in de kom, de heeren P. K. Wijnen, H. Vermandei en Chr. Pranken. Voor de school te Welberg dhr. Verhoeven. Voor de school te Heen de heer H. Pias mans en mej. Van Wijk,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 29