7y-*£~7^ 21 1 8. OCT. 1920 geval, dan stel ik voor de bijdrage van 40 pCt toe te kennen, 't is de weduwe van den oud secretaris en heeft zij een hoogere stand op te houden dan de overige in aanmerking komen de ambtenaren. De heer OVER DUIN. Ik heb al meerma len gewaarschuwd dat het hier niet gaat om onderscheid te maken, en blijf bij hetzelfde standpunt. Al is men in beteren doen dan moet toch toegekend worden waarop men meent recht te hebben. Spreker is er daarom voor aan wed. Jurgers de 40 pCt. toeslag toe te kennen en zou er zich dan nog zeer goed mede kunnen vereeni gen om aan de overigen, minder gesitueerden, nog wat meer toe te kennen, zooals de heer Bogers dit reeds zeide. VOORZ. We kunnen deze zaak bekorten. Steunt iemand het voorstel van den heer Herbers Het werd niet ondersteund. Zonder verdere discussie wordt alsnu over eenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten de pensioenen van de gepensioneerde ambtenaren dezer gemeente met ingang van 1 Januari 1920 te verhoogen met 40 pet. d. Wijziging Politie-verordening, VOORZ. Gedeputeerde Staten hebben de gewijzigde Politie-verordening teruggezonden met de opmerking dat eerst het advies der Gezondheids-Commissie moet gehoord worden De Gezondheidscommissie heeft geen bezwaren tegen de voorgestelde wijzigingen terwijl Ged. Staten nog eene wijziging aangeven van art. 7, betreffende de maximum-snelheid op de wegen van vrachtautomobielen. B. W. bieden de gewijzigde verordening den Raad nogmaals ter vaststelling aan. Zonder verdere discussies wordt daarna besloten de door Ged. Staten noodig geachte wijzigingen aan te brengen en zal de aldus nader vastgestelde wijziging andermaal aan Heeren Ged. Staten worden meegedeeld. 3. Aanbieding Gemeente-rekening over 1919 en rekening Burgerlijk Armbestuur. VOORZ. Burg. Weth. bieden hierbij de Gemeente-rekening aan over het dienstjaar '19. De inkomsten hebben bedragen f 257112.80 de uitgaven f255218.385, alzoo een goed slot van f 1894.46s. Eveneens wordt aangeboden de rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1919 en de begrooting 1921 van die instelling. De ontvangsten hebben in 1919 bedragen tj7660.84s, de uitgaven f 7112,20, alzoo een goed slot van f 548.645.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 28