25 1B.ÜI., 192C 1- e gemeente 2 meter voor rekening neemt, omdat het anders te veel zou geëischt zijn. dhr. BASELIER. Vindt dit goed. dhr. OVERDUIN. Als er 2 of S meter uit de Haven gebouwd wordt, bestaat er dan geen kans dat later bij een eventueele verbreeding der Haven zoo'n gebouw moet opgeruimd worden VOORZ. Dat is juist mijn bedoeling om hem een terrein aan te wijzen van 600 vierk. Meter. Wij kunnen van de Vlietcommissie een plan aanvragen waar eventueel de verbreeding zal geschieden en daarmede rekening houden. dhr. VAN DE KAR, Me dunkt dat bij een verbetering en verbreeding van den Vliet wij erop bedacht moeton zijn dat er in Steenber gen maar éin terrein te vinden is voor industrie en dat is juist daar. Mocht dus de Haven verbreed moeten worden, dan zou ze aan de andere zijde moeten afgegraven worden. dhr. ÏHEUNISSE merkt op dat er destijds grond is gevraagd voor woningbouw en dat er toen door eene commissie f 7 a f 8 voor werd voorgesteld en nu voor industrie wordt t 3. gevraagd. Het is niet mijn bedoeling om de industrie tegen te werken, doch wil alleen maar vragen of die grond, waar het thans over gaat maar f 3.waard is, die toch ook in de kom gelegen is. Hoe is men aan dien prijs gekomen VOORZ. Die prijs is bepaald in overleg met den heer Raats. Een groote bestaande industrie kan meer geven dan een beginnende klein-industrie. Daarom hebben wij gemeend dat f 3 een aannemelijk bod was. dhr. THEUNISSE vindt het zeer geschikt als er maar geen onderscheid gemaakt wordt. dhr. BASELIER zegt dat de heer Theunisse eenigszius gelijk heeft. Die grond voor woning bouw in welke commissie hij zelf inzat, lag in de kom en de grond waar het nu over gaat ligt buiten de kom en moet dienen voor in dustrie. Vooral voor de kleine industrie moet wat gedaan worden, wijl die hier te kort komt. Wat nu betreft den prijs van f3.kan hij zich wel daarmede vereenigen dat die industrie komt op eene aan te wijzen plaats. Als er later uitbreiding komt zal die grond in waarde stijgen. dhr. HERBERS is het in dezen met den heer Baselier eens, doch de heer Theunisse ver gist zich. De grond aangevraagd door den heer Raats ligt aan den Havendijk en de grond destijds aangevraagd door de Bouwvereeniging ligt in de gemeente vlak bij de Kerk, dat is een groot verschil. Hij vindt den prijs van f3.hoog genoeg voor industrie. Hij is er wel voor dat de grond wordt aangewezen mits 3

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 26