ii If-- .8. OCT. 1920 94 zouden die een terrein kunnen verkoopen wat verder op, desnoods tegen verminderden prijs, bijvoorbeeld 50 cent minder. VOORZ. Destijds is door deN.V. «Fertila" optie gevraagd voor een terrein. We hebben ons intu8schen gewend tot die maatschappij, doch hebben gaen afdoend antwoord ontvan- ged, waaruit wij meenen te moeten aannemen, dat ze het terrein niet meer verlangt. Wat den prijs van f 3 aangaat vinden wij wel niet hoog, doch om de kleine industrie in de hand te werken, hebben wij gemeend te kunnen voor stellen den koop voor diesom te willen toestaan. dhr. VAN DE KAR. 't Is misschien goed erop te wijzen dat in overleg met Raats hem een smal terrein is aangewezen het terrein is daar juist smal en meenden wij daarom het meest economisch te moeten handelen, terwijl deN. V. "Tertila destijds geen bezwaar had het achterliggend terrein te nemen. dhr. HERBERS dankt den heer van de Kar voor zijne toelichting. Als aan den heer Raats het smalle stuk wordt aangewezen is hij het re geheel mede eens. dhr. MAÏTHIJSSEN vraagt of de 2 meter grond die niet bebouwd mag worden, ook bij den koop begrepen is. VOORZ. antwoordt dat dit niet het geval is. dhr. MATTHIJSSEN. Is dan het vrijblij vend gedeelte niet wat smal, bijvoorbeeld als de haven wordt gebaggerd of schoongemaakt. Zou er niet een halve meter bij kunnen VOORZ. 't Is mogelijk dat, als de plannen doorgaan tot verbreeding van den Vliet, het gebouw weer opgeruimd zou moeten worden. We zouden willen voorstellen aan den heer Raats een stuk grond te verkoopen groot 000 vierk. Meter en dit terrein nader aan te wijzen. dhr. THEUNISSE vraagt voor welke in dustrie dit terrein wordt aangevraagd. VOORZ. Dat wordt bij de aanvraag niet gezegd. dhr. BASELIER. 't Is mij wel bekend voor welke industrie dit wordt bedoeld, doch aangezien dit vooralsnog geheim is, zal ik het hier niet noemen. Ik zou B. en W. in over- weging willen geven met den kooper te onder handelen om in plaats van 2 meter tusschen- ruimte, 3 meter te laten, zoodat men later met een kar of wagen er door kan, evenals voor het gebouw van dhr Joppe. Mocht het te bouwen perceel dan te smal worden, kan het wellicht meer in de lengte uitgebouwd worden. VAN DE KAR. De heer Joppe heeft destijds het heele terrein gekocht met inbegrip van den rijweg. We kunnen aan Raats opleg gen 3 meter breedte over te houden, waarvan 2

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 25