Maandag 18 October 1920 Openbare Vergadering van den Gemeente-Raad Tegenwoordig de heereu H. P. M. van Etten, burgemeesterW. van de Kar en A. G. Moors, wethoudersA. G. Matthijssen, J. Verbeek, A. O verduin, W. A. Bogers, J. Theuni8se, A. de Wit, J. C. Baselier, Chr. Berbers, J. B. van Poortvliet. Afwezig de heeren dr. J. A. van Loon en I. J. Joppe. Voorzitter: de Burgemeester, De VOORZ. opende de vergadering. De VOORZ. vraagt of een der heeren aan merking heeft op de notulen, die allen in druk hebben thuis gekregen. Niemand heeft aanmerking zoodat de notu len ongewijzigd worden goedgekeurd en vastgesteld. 1. Ingekomen stukken. a. Circulaire van eene commissie, gekozen uit vertegenwoordigers van verschillende ge meenten in Noordbrabant, inzake salarieering van gemeenteambtenaren en werklieden. VOORZ. 't Is een lijvig stuk en B. en W. stellen voor het bij de raadsleden te doen cir— culeeren. Wordt algemeen goedgevonden. b. Verzoek van P. Raats, tot aankoop van een stuk grond aan den Havendijk. VOORZITTER. Wij hebben ons gewend tot den aanvrager P. Raats om te trachten overeenstemming te krijgen. B. W. willen hem nu een stuk grond afstaan aan den West Havendijk groot 600 vierk. meter, waarvoor hij wil betalen f 3 per vierk. meter. dhr. BASELIER vindt deze prijs behoor lijk voor industrie. We moeten die niet tegen werken en den grond aan hem verkoopen zegt spreker. dhr. HERBERS zou graag willen hooren waar gebouwd zal worden; hij heeft wel ge hoord aan de Westzijde, doch hoever is het van de kom en welk terrein. Als het kort bij het terrein van den heer Joppe is, is het natuurlijk meer waard dan aan den Havendijk. De VOORZ. antwoordt dat bedoeld terrein gelegen is kort bij het pakhuis van den heer Joppe. Er moet een weg blijven ter breedte van twee meter langs de Haven, die niet be bouwd mag worden. dhr. HERBERS. Destijds is daar grond aangevraagd door de N. V. voorheen Joppe, en als we nu dien grond afstaan zouden we de groote industrie belemmeren. Ik wil volstrekt de kleine industrie niet tegenwerken, doch we

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 24