21. SEP. 1920 o 2 dhr. HERBËRS. Als ze in de gaten hebben dat de politie gewaarschuwd wordt, gaan ze hem intusschen smeren. dhr. VERBEEK. Was het niet wenschelijk nu de meeste cafe's aangesloten zijn, dat ook het politiebureau telefonisch werd aangesloten. dhr. v. d. KAR. Dergelijke feiten gebeuren gewoonlijk op Zondagavond en dan is 't kan toor gesloten. VOORZ. We zullen overwegen wat ons hierin te doen staat. dhr. VERBEEK vraagt of ook het zingen en schreeuwen op straat 's avonds niet kan ver boden worden. VOORZ. Na politie-uur is het niet meer geoorloofd. dhr. v. d. KAR gelooft dat de kasteleins in dezen een goed voorbeeld zouden geven door aan dergelijke lui geen drank te verschaffen, als ze reeds onder den invloed zijn; over het algemeen zijn de kasteleins te bang als deze goed optraden zou het wel anders zijn dunkt me. Ik heb het zelf meegemaakt dat ik zag dat een kastelein drank gaf om die kerels te sussen; de politie kan niet overal tegelijk zijn. dhr. HERBERS is het eens met den heer van de Kar, dat de kasteleins te bang zijn, doch het publiek is de dupe. VOORZ. Zou het niet een goede maatregel zijn als kastelein en publiek samenwerkte om dergelijke lastige personen te verwijderen dhr. HERBERS. Ik zou nog verder willen gaan en dergelijke personen op eene zwarte lijst doen plaatsen, waarna men ze geen werk zou moeten geven. dhr. BASELIER dringt er op aan dat bij het afmaken met prikkeldraad goed uitgekeken wordt dat dit op voldoenden afstand van den weg gebeurt. Laatst zijn er nog bijna twee wielrijders door verongelukt. VOORZ. Daar wordt goed op gelet, doch het moet aangebracht worden 50 cM. buiten den boord van den openbaren weg. Als dit geschiedt is er niets aan te doen. Na eenige deliberatie over dit punt, waarbij de Voorz. toezegt, goed te zullen doen uitzien dat geen overtreding gebeurt, wordt de open bare vergadering gesloten en gaat de Raad op voorstel van den Voorzitter in besloten zitting.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 23