2-1. SEP 192gi 6 dhr. v. POORTVLIET gelooft ook wel dat het beter is in de openbare vergadering niet met halve plannen te komen, doch zou het niet mogelijk zijn dat het plan in besloten vergade ring werd voorgelegd, dan kan deze en gene soms een wenk geven voor mogelijke wijzigingen VOORZ. Die toezegging wil ik wel doen om het plan eerst in besloten vergadering nog eens voor te leggen. dhr. HERBERS. In het voorjaar heb ik er over gesproken in den Raad om de meerpalen aan de Kade op te halen. Destijds is me de toezegging gedaan dat het gebeuren zou, doch nu is de bietendrukte weer aanstaande en de palen staan nog hetzelfde. De schippers zulleu weer aanleggen aan de kleppen van het stoom gemaal en kan dit veel schade veroorzaken. De VOORZ. zal den gemeente-opzichter opdragen het werk te laten doen. dhr. HERBERS. Van terzijde heb ik ge hoord dat er groote klachten zijn omtrent het betalen van den Hoofd. Omslag, dat er nl. vele groote bedragen veel te laat betaald wordeu, wat een schadepost is voor de gemeente, Spr. zou daarom een zekeren termijn willen doen vaststellen, binnen welken men verplicht is te betalen. De VOORZ. zal hiermede rekening houden. dhr. HERBERS. De laatste festiviteiten in de gemeente zijn goed en ordelijk afgeloopen, waarvoor ik de politie en den burgemeester dank zeg. Wel was het na bezetten tijd nog een poosje woelig, doch daar wil ik niet overspreken, doch wel over het geval dat telkens als er een feestje is een groepje van 4 of 5 kerels de voor naamste cafe's bezoeken, daar een hoop last verkoopen, voor den toog blijven staan en den kastelein en het publiek judassen en hinderen, t Kan een8 voorvallen dat er hier of daar herrie is en de politie kan niet overal zijn. Doch het geval dat ik bedoel gaat over een vier of vijftal personen, 't zijn altijd dezelfde en ik zou u in overweging willen geven daar een eind aan te maken. De politie kent ook die lui en zoo niet, zal ik de namen wel noemen. Ze komen bij elkaar en spreken als het ware af om hier en daar de boel eens te gaan opscheppen. Er is geen verbetering te krijgen dan door het nemen van krasse maatregelen. VOORZ. Indertijd is er eene deputatie van caféhouders bij me geweest met dezelfde klacht. Ik heb hen gezegd, dat ze op mijn vollen steun kunnen rekenen, dat ze de politie maar hebben te waarschuwen, welke die personen uit het lokaal zal verwijderen en zoo noodig bij dronkenschap op te brengen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 22