11. SEP 1920 VOORZ. Al woont Jansen te Putte, krijgt hij toch evengoed zijn pensioen, doch het gaat om eene verhoogde bijdrage. In de vorige raadsvergadering is besloten dit pa ut aau te houden omdat B. en W. met een voorstel zullen komen, wat ook gebeuren zal. Die ver hooging zou ingaan 1 Januari 1920. dhr. BASELIER is met deze toelichting tevreden. dhr. BASELIER. Circa anderhalf jaar ge leden kwam het eerste uitbreidingsplan ter inzage; ik kou me er niet mede vereenigen en vervoegde me bij uw voorganger, dr. van Loon en vroeg om van eventueele veranderingen steeds op de hoogte te worden gesteld, wat mij ook is toegezegd. Nu hoor ik van vreemde menschen dat er zekere panden moeten ont eigend worden, twee voorname winkelhuizen wat voor de gemeente eene groote geldelijke opoffering zou zijn. Er was gesproken dat er geen doorbraak zou gebeuren, doch dat men op een straat z >u beginnen. Aan de straat bij Verkouter zou maar één pand moeten onteigend worden, n.l, de woning van wed. Bierens en dan verder een koleuschuur. De eigenaar hiervan zou een nieuwe schuur kunnen bouwen achter zijne woning. Bij doorbraak zou men eerst de openbare school moeten nemen, dan de huizen van Meesters, dat ook veel geld zou kosten. Ik zou echter eerst willen vragen dat ile Raad inzage kreeg van het gewijzigd plan, opdat wij allen op de hoogte zouden zijn. Ik acht het mijn plicht hierover te spreken niet dat ik het dagel. bestuur verdenk, doch hoe verder die zaak loopt, hoe minder kans er is te wijzigen. Ik zou het plan geheel publiek willen brengen, opdat ieder een oordeel erover kan vellen. De VOORZ. zegt dat het publiek er nog niets mede te maken heeft. dhr. BASELIER zegt dat de plannen voor uitbreiding rondom het nieuwe station te Breda voor een ieder ter inzage liggen. VOORZ. U zult volop gelegenheid krijgen de plannen in te zien, en evenzoo ieder raadslid. U kunt toch niet verlangen dat we met een half afgewerkt plan in den Raad komen. Als eenmaal het plan in den Raad wordt voorge legd behoeft deze dat nog niet aan te nemen, ieder lid kan dan wijzigingen voorstellen. Bovendien wordt dan nog bekend gemaakt door aanplakking en in de courant dat het voor ieder gedurende een maand ter visie ligt. dhr. BASELIER. Ik kan me hier wel eenigszin8 mede vereenigen, doch als een maal het plan is uitgewerkt, vrees ik dat de duivel met zijn pooteu er niet tusschen kan komen om nog wijzigingen aan te brengen. 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 21