1 1 21. SEP 1920 1 VOORZ. Dan rest nog de benoeming van een lid voor den raad van beheer der N. V. Waterleidingmaatschappij N.-West-Bra'oant, waarvoor eene voordracht van twee personen moet zijn. De heeren van Poortvliet en Herbers wor den als stemopnemers aangewezen. Stemming voor den eersten candidaat Bij eerste stemming werden uitgebracht 11 stemmen, alle op denEd.Achtb. heer H. van Etten. De VOORZ. dankt voor dit in hem gesteld vertrouwen. Stemming voor den tweeden candidaat. De eerste stemming gaf geen resultaat. Bij tweede stemming werd gekozen de heer Van de Kar, die op de desbetreffende vraag van den voorz. verklaarde die benoeming te willen aanvaarden. VOORZ. Nu moeten we nog stemmen over een afgevaardigde, iemand die den Raad op de algemeene vergaderingen van de N. V. Water leidingmaatschappij zal vertegenwoordigen. Bij eerste stemming werden uitgebracht op de heerenvan de Kar 3, Bogers 3, Moors 2, Jurgers, Koenraadt en de Wit ieder een stem. Bij de nieuwe vrije stemming was de uitslag Bogers 4, van de Kar 3, Jurgers 2, Moors en Koenraadt elk 1 stem. Bij de nu volgende herstemming tusschen de heeren Bogers en van de Kar werd gekozen de heer Bogers met 5 stemmen. (De heer v. d. Kar verwierf er 4.) Op de desbetreffende vraag van den voorz. verklaarde de heer Bogers de benoeming aan te nemen. VOORZ. Dan hebben we nog iets wat niet op de agenda staat, namelijk de wijziging van het //reglement van orde". Allen hebben die thuis gekregen. Verlangt iemand hieromtrent het woord Namens de commissie tot onderzoek, daartoe aangesteld, stelt de heer Bogers voor de wijzi- gingen goed te keuren, zooals B. en W. die aangeven, behoudens eene kleine aanvulling van art. 2. De commissie zou namelijk willen dat na de le alinea gelezen werd, dat de con vocatiebiljetten moeten vermelden alle inge komen stukkeu en alle zaken, die in de verga dering zullen behandeld worden. Dit wordt algemeen goedgekeurd. dhr. BASELIER. In de laatste vergadering heb ik nog een punt verg-ten. Bij de ingekomen stukken was een verzoek van den oud-veld wachter Jansen omtrent -ene bijdrage van zijn pensioen. Ik meen datdii vergeten is. Jansen woont wel in Putte, doei ik voel er veel voor hem evengoed die bijdrag toe te kennen. 4

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 20