i rrf 1 x Zaterdaer 21 Augustus 1920 Openbare Vergadering van den Gemeente-Raad fs. r ft f* Tegenwoordig de heeren H. van Etten, bur gemeester W. van de Kar en A. G. Moors, wethouders; A. Matthijssen, J. Verbeek, A. Overduin, W. Bogers, J. Theuuisse, I. Juppe, J. Baselier, Chr. Herbers, J. van Poortvliet en A. de Wit. Afwezig Dr. van Loon. Voorzitter de Burgemeester. De VOORZITTER opent de vergadering. De notulen der vorige vergadering worden gelezen, en goedgekeurd en vastgesteld, be houdens eene aanmerking van den heer Herbers dat hij omtrent eene aanbesteding niet Roosen daal, maar Raamsdonk bedoelde en eene aan merking van den heer Van Poortvliet, betref fende het door hem gezegde over de Bouwver- eeniging. 1. Ingekomen stukken. a. Schrijven van de commissie inzake den veerdienst Nu mansdorpWillemstad, inhou dende dankbetuiging voordetoegezegdesubsidie Voor kennisgeving aangenomen. b. Schrijven van de Marktcommissie van de vereeniging A. B. S. aangevende twee plan nen voor het houden eener vrije markt, waar voor zij subsidie vraagt. De VO( )RZ. leest deze plannen, luidende als volgt le plan. De vereeniging A.B.S. zal met den kraamhouder van Roosendaal eene overeen komst sluiten om hier eiken Donderdag minstens 10 kramen te komen plaatsen deze persoon komt ze zelf opslaan en weer af breken en opbergende kramen moeten hier in eene schuur worden opgeborgen en eiken Donderdag zal een handkar ter beschikking worden gesteld. Om dit plan uit te voeren vraagt de com missie van de gemeente Steenbergen eene tegemoetkoming in de onkosten van reclame en zekerheidsstelling aan den kraamhouder, eene som van f 500 voor de eerste drie maan den, benevens het gebruik van eene stootkar en een opbergschuur voor de kraampjes. Na drie maanden zoude het bedrag wekelijks f 20 bedragen voor den kraamhouder, terwijl daar voor van gemeentewege teruggevorderd kan worden 70 cents per kraam van de markters en bovendien staangeld per vierk. M. door het gemeentebestuur te bepalen. Y«or elk kraampje dat meer dan 10 mocht noodig zijn wordt f 1 gevraagd. 1

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 2