2'. (920 1 8 3. Besluit tot het aangaan eener geldleening voor verbouw van de school te Kruisland en te Heen. 4. Besluit tot het aangaan eener geldleening ten behoeve van Middenstandswoningbouw. (Bijdrage aan de R. K. bouwvereeniging en aan de Protest, bouwvereeniging). 'U-0-zy~i t c£-<-«-> fyj£J2~X-s<J fii-o O^V-to-'i ^Ce^c^iJ VOORZ. Als het buizennet gelegd wordt is tnen van plan op verschillende punten tege lijk te beginnen. De VOORZ. zegt dat er een besluit moet genomen worden tot het aangaan eener geld- leening voor den verbouw van de school te Kruisland en te Heen. Hierbij zou tegelijker tijd bijgevoegd moeten worden Het totale bedrag der geldleening is f 58857.50 Burg. en Weth. stellen voor deze leening aan te gaan tot den minimumkoers van 98 pet., op te nemen bij gedeelten en jaarlijksche aflossing van f 1000, tegen eene rente van 6 pet. dhr. BOGERS. Dan zou de leening in 60 jaar pas afgelost zijn. Zouden we niet f 1500 per jaar kunnen aflossen, dat dunkt me beter. Dan heeft de heer BOGERS gehoord dat de gemeente aan de kassiers eene te lage provisie geeft, die ze dan op de clientèle moet verhalen. Zou het niet beter zijn die provisie eenigszins te verhoogen? VOORZ. Burg. en Weth. kunnen dit «el overnemen. dhr. HERBERS. Kunnen de heereu der Bouwvereeniging geen geld krijgen buiten de gemeente om VOORZ. In de vorige vergadering is nu eenmaal zoo besloten en kunnen we daar niet op terugkomen. dhr. VAN DE KAR. De hypotheek wordt niet door de gemeente genomen. dhr. HERBERS. Dat is ook hetgeen ik bedoel. dhr. BASELIER kan zich goed aansluiten bij het gezegde door den heer Bogers aan - gaande de provisie aan de kassiers. VOORZ. Wij hebben dat reeds overgeno men de gemeente gaf eerst één-vierde en zullen we dat nu brengen op drie-achtste. Zonder verdere discussie wordt alsnu be sloten aan te gaan eene geldleening groot f 42000 ad 6 pet. tegen eene minimumkoers van 98 pet., af te lossen in 28 jaar; de aan den geldhandel toe te kennen provisie wordt verhoogd tot drie achtste pet., terwijl overigens dezelfde voorwaarden worden opgenomen als voor andere leeningen vastgesteld. Dit besluit zal aan Heeren Ged. Staten ter goedkeuring worden opgezonden. 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 19