21. SEP. 1920 1 2. Besluit tot deelneming in het reserve fonds en obligatielening der N. V. Water leiding-Maatschappij Noord- Westbrabant. VOORZ. Burg. en Weth. stelleu voor een ander besluit te neuaen. 't Zijn dezelfde cijfers als in bet vorig besluit, doch door toetreding van een paar gemeenten, achtte de Directeur het wenschelijk dat de besluiten werden her zien. De Redactie wordt eenigszins anders. dhr. BOGERS vraagt eenige inlichtingen omtrent deze wijziging. De VOORZ. licht die toe, waarna besloten wordt als volgt De Raad der gemeente Steenbergen, voor genomen zijne vroegelre besluiten inzake deel neming in de N. V. Waterleiding-Maatschappij Noord-Westbrabant en hetgeen uit deze deel neming voortvloeit overwegende de wenschelijkheid, dat alle gemeenten die deelnemen, gelijkvormige be sluiten nemen kennis genomen hebbende van de voorwaar den, volgens welke Zijne Excellentie de Minis ter van Arbeid bereid is te bevorderen, dat uit 's Rijks kas aan de gemeenten de benoodigde gelden worden ter leen verstrekt samenvattende en aauvullende het vroeger beslotene gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Steenbergen besluit 1. deel te nemen in de N. V. Waterleiding Maatschappij Noord-Westbrabant voor 203 aandeeleu, groot f 500.met de daaraan ver bonden verplichting tot storting in het reserve fonds tot een bedrag van f 89.320 2. van den Staat ter leen te aanvaarden de som van f452.320 op de voorwaarden, die in afdruk aan dit besluit zijn gehecht 3. deel te nemen in de door de N. V. Waterleiding-Maatschappij Noord- W estbra- baut uit te geven obligatie-leeuing, nominaal groot f 5.000,000 (vijf millioeu gulden) tot een bedrag van f 261.500, wanneer deze leening wordt uitgegeven op de navolgende voorwaarde (volgen nadere voorwaarden), dhr. BASELIER. Zijn er ook gegevens wanneer we de waterleiding zullen hebben P VOORZ. 't Spijt me dat ik die niet kan geven, doch we zullen in ieder geval aandrin gen dat er zoo spoedig mogelijk een begin ge maakt wordt. dhr. HERBERS zegt gehoord te hebben dat er eerst in 't Oosten begonnen zal worden, dan zouden we hier weer 't laatst aan de beurt zijn. Zonden we niet kunnen verkrijgen dat hier eerst werd begonnen 2

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 18