Stoon'borgon, 21 September 1920." Openbare vergadering van den Gemeenteraad Tegenwoordig de heeren H. P. M. van Etten, burgemeesterW. van de Kar en A. Moors, wethouders; A. G. Matthijssen, J. Verbeek, A. Overduin, W. A. Bogers, J. Theunisse, 3. B. van Poortvliet, J. C. Baselier, Chr. Herbers en A. de Wit. Atwezig de heeren dr. J. A. van Loon en I. J. Joppe. De VOORZ. opent de vergadering. Aangezien alle raadsleden de notulen der vorige vergadering in druk hebben thuis ge kregen, acht de VOORZ. het niet noodig deze nog te doeu voorlezen en vraagt hij of een der leden aanmerkingen erop heeft. Wijl niemand aanmerkingen heeft, worden deze notulen ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 1. Ingekomen stukken. a. Schrijven van P. A. Raats, bouwkundige inhoudende het verzoek hem een stukje grond, ter grootte van circa drie a vier honderd vierk. Meter, gelegen aan den West Havendijk te Steenbergen, te verkoopen of in erfpacht af te staan. De bedoeling is dat terrein voor eenig industrieel doeleinde te benutten. De VOORZ. stelt voor dit verzoek te ren- voyeeren naar B. en W. voor prae-advies, daar het gemeentebestuur nog geen gelegenheid heeft gehad hieromtrent advies te geven. Wordt aldus besloten. b. Verzoek van den ZEerw. heer B. Smoor, pastoor te Heen, om op de aanstaande ontwerp- gemeentebegrooting de subsidie voor de Be waarschool te Heen, die de laatste jaren honderd gulden bedroeg, te willen brengen op tweehonderd gulden. Wordt deze aangevraag de verhooging toegekend, dan is het geldelijk beheer van de bewaarschool toch nog altijd zoo, dat het gebruik, de verwarming, de inrichting en het onderhoud van het schoollokaal nog grootendeels voor rekening blijft van het Kerkbestuur. Nog was ingekomen een later schrijven van den ZEerw. heer Smoor, waarin deze mede deelt, dat de bewaarschoolhoudster onver wacht ontslag genomen heeft. VOORZ. Burg. en Weth. stellen voor dit verzoek aan te houden tot bij de behandeling der gemeentebegrooting. Wordt aldus besloten. c. Eerste suppletoir Kohier der Honden belasting. 7 Dit Kohier wordt vastgesteld tot een bedrag van f 59.50, en zal aan Heeren Gedeputeerde Staten ter goedkeuring worden opgezonden.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 17