21. AUG. 1920 15 ét dhr BOQERS. De heer v. Poortvliet verstaat me verkeerd, we mogen nu pas beginnen met de navordering, vroeger niet, doch thans kunnen we het doen van drie jaar terug. dhr v POORTVLIET Dan kan er ook nie mand tegen zijn en ga ik met dhr Baselier mede. VOORZ. Er is ook niemand tegen en we zullen het ook doen. dhr v POORTVLIET. Dan kan de heer Ba selier gerust zjjn. dhr JOPPE Ik wil hior verklaren dat niet de heer Baselier de vader is van de navordering hier, doeh andere heeren, doch deze willen hem niet steunen omreden de wijze waarop de heer Baselier die voorstellen aandient, hen niet aan genaam is dhr BASELIER Het is enkele raxdsleden be kend hoe ik het aan de weet ben gekomen, doch ik zal die heeren nooit verraden. Doch 't schijnt eene andere zijde te hebben. Ik heb me nooit geschaamd te spreken of voorstellen te doeu, en zal ook nooit zwijgen, ook niet voor u, mijn heer Joppe, al hadt u het geld van Wilson. dhr JOPPE. De heer Baselier neemt het als een persoonlijk feit op, en de wijze waarop hjj zich weer doet kennen is een bewijs dat hij nim mer steun van den Raad zal ontvangen dhr BASELIER. De steun van u heb ik niet noodig dien kunt u wel houden. dhr. OVERDUIN vraagt om, met het oog op den vrijen Zaterdagmiddag in 't vervolg de raadsvergaderingen vroeger te houden. VOORZ We zullen daarover in besloten raadsvergadering beslissen. VOORZ. sluit nu de openbare vergadering en de raad gaat over in besloten zitting tot het behandelen van het uitbreidingsplan dor ge meente en de verbouwing van de school te lleen

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 16