V 1 21. AUG, 1920 VOORZ. Dan hadt n een voorstel moeten doen en dat hebt ook u verzuimd Dat verznim komt dus ook op u neer. dhr. BASELIER. De schuld is aan het Dag. Bestuur en de Raadsloden. Die wisten wat ik wou. Verraden wilde ik niemand doen, doch destijds wist ik niet wat met de navorderingen bedoeld was, de vorige burgemeester heeft mij daaromtrent nog inlichtingen verschaft en van toen af heb ik er ook steeds op aangedrongen dhr HERBERS. De heer Baselier heeft zich uitgedrukt dat ik het woord zwendel gebruikt hebt aangaande de distributie. Dat is waarheid, doch ik bedoelde daarmede niet speciaal de distributie hier ter plaatse, doch over geheel Nederland. Wat nu de distributie hier betreft, het is treurig als men de feiten nagaat; hoeveel bedorven boter is er niet weggereden. Nu weten we wel dat het dikwijls moeilijk was doeh als de menschen in het pakhuis voor eigen rekening zaken dreven, zou er dan wel zooveel bedorven zijn? Zoo hoor ik ook omtrent kindermeel Is er kindermeel bedorven en is dat weggereden na bezette tijd VOORZ. Dat is mij niet bekend dhr HERBERS. De distributie is nu toch bjjna aan kant, doch wanneer alles onder eigen beheer was, zou er beter op gelet zijn Zoo was het ook met de schoenen, die hebben hier drie maanden gelegen. Als ik bij een kapitalist kom en ik vraag geld, al heb je het maar 14 dagen moet je al rente betalen, doch hier lagen die schoenen drie maanden renteloos ±k hoopn vertrouw dat in het vervolg het gemeente bestuur en de beambten de zaken beter in het belang der gemeente zullen behartigen VOORZ Ik wilde u niet in de reden vallen, doch ik verzoek de heeren zich voortaan wat meer parlomentair uit te drukken. Het woord zwendel doet zoo raar aan. dhr BASELIER Er is mij gezegd dat er nog zeep is, is dit zoo VOORZ. Dat is zoo en er wordt nog steeds van verkocht. Als u dat werkeljjk wildet weten kondt u steeds inlichtingen krijgen bij B en W. 't Is niet noodig dat u daarvoor reclame maakt in de raadszaal en dat hier vraagt. dhr BASELIER. Wij hebben een zwaren plicht tegenover onze kiezers. VOORZ. Daar wil ik geen antwoord op geven, alleen wilde ik nogmaals zeggen dat we hier niet zitten om reclame te maken, dhr BASELIER lk ook niet. dhr v POORTVLIET zegt dat hij den heer Baselier gesteund heeft in de navordering. Volgens den heer Bogers is dat ru te laat Volgens geruchten zijn er in de mobilisatie hier tonnen verdiend, waarvoor geen hoofd omslag is betaald en dat is we', jammer. VOORZ Ik heb reeds meermalen gezegd dat dit jaar nog het kohier van de navorderingen in de vergadering ter tafel zal komen, zoover we dat kunnen doen. 14

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 15