21. AUG. 1920 1 3 13 zoek van de navorderingen. De kleinigheid van f 165 voor naamborden moet wachten tot de begrooting 1921. En als men mij gesteund had met de navordering had men een reuzenkapitaal binnen kunnen krijgen Bij onze zusterbuen is de navordering geïnd vauaf 1915, doch Baselior wordt niet gesteund. Waar blijft toch het recht om te werken in het belang der gemeenschap Er is pas gezegd dat er eene begrooting zou gemaakt worden voor de verbetering van de heul bij den heer Moors, ik heb er niets van gezien en nu in eens lees ik er de besteding van. Maar de naamplaten, waar ik al twee jaar om gevraagd heb worden nu weer uitgesteld tot de begrooting 1921. Ik heb gesproken over het gotennet, doch er is niets aan gebeurd. Ziedaar, ik begrijp de raadsleden niet dat ze mij niet steunen, en betreffende de navordering komt het niet uit zooals de Voorzitter en de heer Bogers meedeelden. Dan moet ik nog spreken over de distributie. De heer Herbers zeide in de laatste vergadering dat daarin zwen del is gebeurd. De mogelijkheid is niet uitge sloten dat de heer Herbers zoodanige gegevens heeft, dat hij gelijk heeft Dat ik aan dien z ven del niet heb raedegeholpen, daarvan is ieder overtuigd, contra, ik heb steeds gepoogd eene vaste commissie van onderzoek in te stellen, doch neen, dat mooht niet, het Dagelijksch bestuur kon alles alleen. Wat hob ik niet op touw moeten zetten destijds met dat kalf te Kruisland, dat den put in is gegaan, in den tijd dat de mensohen naar vleesch snakten. Doordat en eene commissie van onderzoek werd ingesteld kwam de zaak uit zooals ze werkelijk was En wat gebeurde kort daarop Het hoofd van de distributie werd in Balaris met f500.verhoogd en geen enkel raadslid was er teg n Toen ik vroeg of men tevreden was over den directeur, was er weer geen enkel raadslid die or iets tegen zei Nu wil ik vragen, wat is er nog over van de distributie. Er moet, zooals ik hoor, nog zeep zijn Waarom die niet verkocht aan de kleine winkeliers Als ik hier niet gezeten had zou die zeep het monopolie geworden zijn van eenige groote winkeliers. Hoe heb ik niet gezorgd dat die bekende zaak met bon 95 in orde kwam Doch toch kreeg ik nooit steun dhr. BOGERS Ik wil den heer Baselier ant woorden voor het geen mij aangaat. Vanaf den tijd dat de heer Baselier zitting heeft, heeft hij gesproken over navordering. Destijds heb ik ge- antwoord dat wjj daartoe niet het recht hadden, omdat onze verordering geene bepaling daarom trent inhield. Eindelijk is het vroeger raadslid, de heer van Here' met een voorstel gekomen om de verordening te wijzigen, meerdere kinder aftrek toe te staan, progressie en navordering in te voeren. Daarvoor is'eene commissie ingesteld waarvan ik ook lid was en eerst dit jaar hebben wij recht gekregen op navordering. dhr. BASELIER is het met den heer Bogers niet eens. We zitten bier als collega's te pleiten en ik werd niet gesteund. Die verordening was er niet, maar was ze dan niet te maken

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 14