21, AUG 1920.1 2 VOORZ. Reeds een paar maal is door het gemeentebestuur gevraagd om prijsopgave van straat naamborden. Volgens de begrooting door den Gem. opzich ter zal deze prijs bedragen voor de 56 ^tuks. Geverfde zinken platen met aanbrengen f 90. Geëmailleerd ijzeren platen 50 x 10 cM. f 235 idem 35 x 10 cM. f 163 De maat 35 x 10 eM. is voor sommige straten te klein. Burg. en Weth. zijn van oordeel dat deze post wordt uitgetrokken op de begrooting van 1921, daar de post van openbare werken nagenoeg is overschreden. Wordt met algemeenestemmen goedgevonden VOORZ Burg. en Weth hebben getracht een archivaris te krijgen om het archief in orde te brengen Door de verbouwing van het raad huis in 1915 is het archief in desolaten toestand geraakt en is er van verschillende zijden op aangedrongen om het in orde te brengen. De mogelijkheid bestaat een archivaris te krjjgen tegen 'f 3000 per jaar Het in orde brengen zou misschien een paar jaar duren. Misschien dat enkele polders en gemeenten niet ongeneigd zijn ook hun archief in orde te maken en zou dit de gemeente in de uitgaven kunnen schelen. B. en W. zijn van meening nie te wachten en vragen den Raad een crediet van f 3000 per jaar tot het in orde brengen vau het archief dhr HERBERS Is het niet wenschelijk deze zaak aan te houden om er eens over te kunnen denken en om de gemeenten en polderbesturen eens te hooren 't Gaat over f 3000 en ieder oogenblik hoort men zeggen dat de financiën er slecht bij staan. dhr v. POORTVLIET. Zijn B en W. van oordeel dat er twee jaat voor noodig zijn VOORZ. Volgens het advies van oen deskundige, wel. dhr JOPPE zou 1 et ook willen aanhouden. Het voorstel wordt aangehouden tot de vol gende vergadering. dhrTHEUNISSE In eene vorige vergade ring heb ik gesproken over de verbetering van de goot in Kruisland van West naar Oost. Van wege de provincie wordt de weg nu bestraat, de steenen zijn er en ik wou er nu attent op maken dat die verbetering nu gemakkelijk samen zou gaan, benevens een sterfput op het erf van den Dominé. VOORZ. Aan den gem opzichter is reeds de opdracht gegeven het werk uit te voeren in overleg met den provincialen opzichter. dhr BASELIER Meermalen heb ik reeds ge sproken over de navordering, nog in de laatste vergadering en werd mij beweerd door den voorz. en den heer Bogers dat een raadslid niet het recht heefi die na te gaan. Ik ben doorge gaan, ik heb dio zaak onderzocht en t is mij go- bleken dat een raadslid wel degelijk het recht heeft de navorderingen na te gaan, mits hij door den Raad gemachtigd wordt. Ik heb daarover al zoo lang zitten blokken en ik voel me geroe pen aan te dringen op een commissie tot onder 12

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 13