1. AUG. 1920 1 1 Art. 180. Het is verboden vuilnis, afbraak, steenen, of andere vaste voorwerpen in de havenkom te werpen of door de goten daarheen te vegen. Door de heer THEUNIS8E wordt voorge- gesteld achter havenkom ook ,/of in sterfput ten" te voegen, want door dat vuil en vooral steenen naar de sterfputten te vegen raken deze dikwijls verstopt. Wordt goedgevonden. Art. 183. dhr. THEUNISSE stelt voor aangaande de in deze wijziging genoemde om schrijving van de kom der gemeente Kruisland bij te voegen bij de losplaats van de Z.N.S.M. z/in de Brugweg" daar er twee losplaatsen zijn, waaronder eene op het Hoekje. Wordt goedgevonden. De verordening aldus gewijzigd wordt nu met algemeene stemmen goedgekeurd en zal aan Heeren Gedeputeerde Staten in de pro vincie worden medegedeeld. 8 Wijziging van het Reglement van Orde voor den gemeenteraad. VOORZ. Volgens art. 43 van het reglement van orde moeten alle voorstellen tot herziening van dit reglement schriftelijk worden ingediend. Deze worden in handen gesteld eeuer door de vergadering te benoemen commissie, die, na onderzoek, verslag uitbrengt en tot het al ot niet in overweging nemen der voorstellen ad viseert Die voorsteden zijn schriftelijk ingediend en kunnen we overgaan tot het benoemen eener commissie van drie leden. Bij eerste stemming werden uitgebraoht 12 steramen, waarvan 5 op den heer Bogers, 2 op den heer J. Verbeek, 2 op den heer Overduin en 1 op den heer Herbers. Geen der heeren de meerderheid hebbende volgde nieuwe vrije stemming. Uitslag de heer Bogers 10 stemmen, de heer Overduin 1 stem en de heer van Poortvliet 1 stem. Gekozen alzoo de heer Bogers Tot 2e lid der commissie werd gekozen de heer Overduin met 7 stemmen (de heeren Thou- nisse, Verbeek, van Poortvliet en Herbers respect. 1, 1, 2 en 1 stem. Voor 3e lid der commissie werden bij eerste stemming uitgebracht op de heeren J. Verbeek 4 van Poortvliet 6, Theunisse en Herbers ieder 1 stem Bij de nieuwe vrije stemming verkregen de heeren van Poortvliet en Verbeek ieder zes stemmen en bij de herstemming tusschen deze twee heeren waarbij zij zelf niet mede mochten stemmon, verkreeg do heer van Poortvliet 6 en de heer Verbeek 4 stemmen. Tot leden der Commissie waren dus gekozen do heeren W A. Bogers, A Overduin en J van Poortvliet, die op de desbetreffende vraag van den Voorzitter verklaarden hunne funotie aan te nemen. 11

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 12