1 n 21. A!- //V" - doch ze «loet de bewoners geen overlast be- zorgen. Et\n sportterrein is heel mooi. Wat y^'W. f Groot-Eindhoven doet is heel aardig, daar is f de grond uiet zoo duur als hierik ben ook in Rotterdam op een sportterrein geweest, doch dat kan Steenbergen niet. dhr. HERBERS is er in elk geval voor dat er ingrijpende maatregelen genomen worden, waardoor het gevaarlijke schoppen kan voor komen worden: Het desbetreffende artikel zal nu volgens het uitgesproken verlangen worden gewijzigd. De wijzigingen in artt. 17 en 20 worden ongewijzigd goedgekeurd. Art. 29. De hier voorgestelde wijziging wordt na eene opmerking van den heer van Poortvliet goedgekeurd. Wijziging in art. 30 goedgekeurd. Art. 35. Dit wordt aangevuld met de volgende bepaling: Vrachtautomobielen met zwaardere asbelasting dan 1700 KG. mogen op de wegen in de kom der gemeente met geen grootere snelheid rijden dan 5 KM. per uur. Art. 39 wordt goedgekeurd. Art. 41. Het is verboden zich als bezoeker in logementen, koffiehuizen, herbergen en dergelijke te bevinden, gedurende den tijd waarop deze behooren gesloten te zijn. Voor de toepassing van dit artikel worden onder bezoekers verstaan allen, die zich in de inrichting bevinden, met uitzondering van hen, die in de inrichting nachtverblijf houden en wier namen ia het register, bedoeld bij art. 438 van het Wetboek van Strafrecht zijn aan- geteekend; voorgesteld wordt deze alinea aan te.vullen met deze bepaling//deze uitzonde ring geldt uiet voor de inwoners van Steenbergen, tenzij ze genoodzaakt zijn buiten hun woning te overnachten." dhr. JOPPE vindt hier wel iets tegen. De VOORZ. wil meedeelen wat de bedoeling is. Er wordt misbruik gemaakt door inwoners, die na sluitingsuur zitten plakken en zich laten inschrijven in het nachtregister en als dan procesverbaal wordt opgemaakt, krijgt de politie nog een uitbrander op het gerecht. De aanvulling wordt g mdgevonden. De voorgestelde wijzigingen in art. 49 en 59 worden goedgekeurd. Art. 60. Omtrent het ophalen van vuilnis, dat hiertoe zal worden rondgereden in de kom des Maandags, Woensdags en Zaterdags,wordt voorgesteld te doen vervallen des Maandags. Na amuele bespreking wordt ook dit goed gekeurd. De voorgestelde wijzigingen in de artt. 125, 126, 135, 150, 157, 162, 163 en 167 worden goedgekeurd. L0

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 11