21. AU 'feu 9 Deze wijzigingen zullen artikelsgewijze be handeld worden. De wijzigingen in art. 1 en 11 worden met algemeene stemmen goedgekeurd. Art. 13, laatste alinea: Het is verboden doornen heggen te planten op een korteren afstand dan 2 meters van openbare wegen of voetpaden. dhr. JOPPE vraagt of hier onder ook be grepen is pindraad. VOORZ. Neen, dat is een bepaling in het provinciale wegen-reglement. dhr. v. POORTVLIET vraagt of daaronder ook zijn begrepen rijwielpaden. dhr. VERBEEK vraagt of heggen die thans staan mogen blijven staan. VOORZ. Hieronder zijn ook begrepen rij wielpaden; dat bestaande heggen moeten worden opgeruimd, daaromtrent is niets be paald, doch als ze sterven mogen er geen nieuwe geplant worden. De wijziging in art. 13 wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. Art. 15. De hier voorgestelde wijziging te voegen bij art. 17. Art. 17. b. Het is verboden op wegen, straten of pleinen met steenen, sneeuwballen, of andere voorwerpen te werpen. B. en W. steilen voor hierbij te voegen of te voetballen. dhr. THEUNISSE zou hier nog bij willen voegenjonge paarden te dresseeren, motor en fietsoefeningen te houden, zooals dit vaak gebeurt op het dorpsplein te Kruisland, wat zeer gevaarlijk is. dhr. VAN DE KAR meent dit deze aan vulling zeer gevaarlijk isde verordening geldt in 't algemeen en de heer Theunisse spreekt over het dorpsplein van Kruisland. De VOORZ. meent dat bij keuringen van paarden deze bepaling ook moeilijkheid zou opleveren. dhr. JOPPE zou het verbod van voetballen eruit willen laten, doch een andere benaming eraan geveu de bedoeling is niet het werkelijk voetballen te verhinderen doch het ruwe schoppen met andere voorwerpen. dhr. BASELIER. Ik geloof dat we verge ten dat we allen kinderen geweest zijn ik zou de bepalingen niet te streng maken, doch al leen het werkelijke kwaad willen beteugelen, dat waar de menschel) overlast door wordt aan gedaan. Wemoeten trachten de jeugd een sport terrein te geven. Ik ben pas in groot Eind - hoven geweest en daar was voor de jeugd een prachtig sportterrein, terwijl hier alles belem- werd zou worden. dhr. Theunisse voelt ook alles voor de jeugd

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 10