- 2 - 7. Voorbereidir.gsbesluit Noordhoeksedijk er, Weeldijk. De heer Veeke zegt van mening te zijn dat de open gedeelten in de reeds aanwezige lintbebouwing langs de Noordhoeksedijk zeker ingevuld moeten worden. Hij vraagt zich echter af of het besluit wat thans genomen wordt geen problemen geeft met het enige tijd geleden aan een inwoner verleende recht van opstal op een perceel aan de Noord hoeksedijk ten behoeve van een garage. De voorzitter zegt dat dit naar zijn mening' geen problemen zal opleveren omdat hiermee bij de vaststelling van het bestemmingsplan rekening zal worden gehouden. De heer Bogaarts zegt de lintbebouwing cm planologische redenen onaanvaardbaar te vinden. Hij wijst op de bouwmogelijkheden in de diverse bestemmingsplannen. Hij wijst tevens op de extra kosten van bijvoorbeeld gemeentereiniging en riolering. De voorzitter zegt dat de Noordhoeksedijk reeds op de riolering is aangesloten. De heer Bogaarts zegt dat hetgeen thans wordt voorgesteld lijnrecht tegenover1 het tot op heden gehanteerde principe van kernvorming staat. Hij zegt geen bezwaar te hebben tegen de enkele woningen die er thans bij zullen komen doch wel tegen het principe. De heer Veeke zegt liever woningen te zien op open gedeelten dein brandnetels. De heer Bogaarts zegt dat in het verleden toezeggingen zijn gedaan dat de dijkbe- bouwing zou verdwijnen. De voorzitter zegt dat de praktijk heeft bewezen dat dit onwenselijk en onmogelijk is. Zonder hoofdelijke stemmihg wordt het voorstel aangenomen 8. Voorstel inzake subsidiëring Regionale Stichting Gecoördineerd Bejaardenwerk (11e wijziging gemeentebegroting 1981 De heer van Tilburg zegt dat aanvankelijk voor 1 januari j.l. alles rond zou zijn. Spreker zegt zich af te vragen of het geld dat de Stichting straks krijgt wel goed besteed zal worden waarbij hij aantekent dat hij met name de personeelskosten erg hoog vindt. Bovendien vindt hij dat de bejaarden en de bejaardenbonden te weinig betrokken worden bij de besluitvorming' terzake. De voorzitter zegt dat naar zijn mening het dagelijks bestuur van de Stichting zodanig bemand is dat wel van een redelijke vertegenwoordiging kan worden gesproken. De heer Mulders vraagt aan de heer van Tilburg of gesteld kan worden dat het eigen lijke strijdpunt tussen bejaardenbonden en Stichting is wie projectleider wordt. De heer van Tilburg antwoordt hierop bevestigend. De heer van Poeijer merkt op dat wanneer een projectleider zou worden benoemd zonder instemming van de bonden de samenwerking dan zeker niet optimaal zal zijn. Alsdan zal de verstrekte subsidie weggegooid geld zijn. De heer Bogaarts zegt zich af te vragen waarom de gemeente Hoeven heeft afgehaakt. De voorzitter deelt mede dat het open bejaardenwerk aldaar zeer goed functioneert. De heer Bogaarts zegt het met de heer van Poeijer eens te zijn en virxdt dat de bejaarden meer bij de selectie moeten worden betrokken. De voorzitter zegt dat in het bestuur van de Stichting reeds afgevaardigden van de bejaardenbonden zitting hebben. De heer Mulders waarschuwt voor de financiële consequenties wanneer nu niet tot een regionale samenwerking kan worden gekomen. Hij zegt overigens ook voorstander te zijn van het betrekken van meer bejaarden bij de selectieprocedure. Onder toezegging van de voorzitter dat de door de Raad gemaakte opmerkingen m.b.t. de selectieprocedure zullen worden doorgegeven aan de Stichting wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aargenomen. 9. 12e wijziging gemeentebegroting 1981 i.v.m. verhoogde kapitaallasten riolering dij kbebouwing Noordhoek De heer Veeke vraagt hoe een dergelijk groot verschil is ontstaan en vraagt tevens of deze extra uitgave kan worden terugverkregen door bijvoorbeeld de rioolrechten. De voorzitter zegt dat aanvankelijk waarschijnlijk slechts de huisnummers zijn ge teld. De secretaris deelt desgevraagd mede dat het bedrag van 8.000,00 per aansluiting hetwelk thans dientI te worden terugbetaald het gekapitaliseerde bedrag is van de des wege te verkrijgen verfijningsuitkering uit het gemeentefonds. - Deze -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 9