GEMEENTE STANDDAARBUITEN II 9 april 1981. Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaarbuiten gehouden op donderdag 12 februari 1981 om 19.30 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn de heren: P.G. van Hoof, A.P. Kouters, A.M.F.M. Mulders, A.J. Veeke, J.G.M. van Poeijer, J. van Tilburg en P.A.H. Bogaarts. Voorzitter is de heer A.P. Kouters, loco-burgemeester. Secretaris is de heer J.A.M. Hereijgers. 1. Opening vergadering en aanwijzing van een•voorstennier De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van Orde wordt nunmer 6 van de presentielijst aangewezen om bij een eventuele stemming de omvraag te beginnen. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 15 januari 1981. Zonder discussie of hoofdelijke stemming worden de ontwerp-notulen van. de vergadering van 15 januari 1981, onder dankzegging aan de samensteller, ongewijzigd vastgesteld, nadat deze door de voorzitter paginagewijze aan de orde zijn gesteld. 3Ingekomen stukken De voorzitter deelt mede dat, naast de in het voorstel reeds genoemde stukken, op 11 februari 1981 een schrijven is ingekomen van de heer J.G.M. van Poeijer houdende in diening van zijn ontslag als lid van de raad der gemeente De voorzitter deelt mede dat hij later in de vergadering hierop terug zal komen. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt besloten de stukken genoemd onder de nummers 1 tot en met 17 voor kennisgeving aan te nemen. 4. Partiële herziening bestemmingsplan De Hoop. De heer Veeke zegt blij te zijn met de vermeerdering van het aantal bouwpercelen hoe wel het jammer is dat daardoor de groenvoorziening wordt verkleind. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen 5. Vaststelling bouwgrondprijzen bestemmingsplan De Hoop. De heer Bogaarts zegt'het spijtig te vinden dat de manegebak aan de Repelweg daar t.z.t zal moeten verdwijnen. Hij vraagt of er alternatieven zijn of dat daar naar wordt gezocht De voorzitter zegt ook de mening te zijn toegedaan dat de huidige situering van de manegebak ideaal is. Voorlopig kan nog wel een zevental jaren gebruik worden gema;:rkt van dit terrein. De voorzitter zegt toe dat t.z.t. in een vroeg mogelijk stadium naar andere mogelijk heden zal worden gezocht. Zonder verdere discussie of hoofdelijke storming wordt het voorstel aangenomen 6. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Oost II. Zonder discussie of hoofdelijke sterrming wordt het voorstel aangenomen. - 7. - 30P0 6-r»

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 8