- 6 - Wij merken hierbij op dat deze woning eigenlijk had moeten worden toegekend aan een jong echtpaar, dat op de urgentielijst stond. Deze hebben toen beiden met een klein kindje, onverhoopt woningruimte moeten zoeken in Bergen op Zoom. Zie ook hier weer een prachtig staaltje van "eerlijke" woningverdeling. Wij willen nu het college vragen onmiddellijk maatregelen te nemen deze woning Groene Slinger 9 te vorderen, St. Bernardusstichting op te dragen deze woning ook uitwendig in goede staat terug te brengen en toe te wijzen aan een jorig gezin uit onze gemeente. Het wel, de laatste weken is schijnbaar uit voorzorg van ons onderzoek de kamer van dit huis volgedragen met stoelen en ander meubilair zodat het bewoond lijkt. Op het ogenblik worden viereengézinswoningenvier bejaarden, fen vier vrijgezellenwoningen gebouwd. Ons is ter ore gekomen, wij kunnen dit echter niet mei zekerheid zeggen, dat voor noemde mevrouw zich wederom heeft ingezet de vrijgezellenwoningen beschikbaar te krijgen voor buitenlandse werknemersIn de nabije toekomst komen er zöver het ons bekend is 5 woningen leeg. Ons verzoek is deze woningen toe te kenhen aan jonge mensen, en in ieder geval aan jonge mensen uit onze eigen gemeente die urgent woning zoekende zijn". Tevens vraagt de heer van Hoof of de opgemaakte huurcontracten steeds gelijk zijn. Verschillende buitenlandse gezinnen wonen n.l. met meer gezinnen in 1 woning. De voorzitter antwoordt dat heel het toewijzingsbeleid berust bij de Stichting Woningbouw St. Bernardus en bij de toewijzingscommissie. Ook de voorzitter zijn klachten ter ore gekomen. Het probleem is dat het woningbestand steeds slechter wordt De heer Bogaarts zegt dat wanneer er niet gebouwd wordt ook geen woningen kunnen worden toegewezen. De heer van Hoof zegt moeite te hebben met de manier waarop velen een urgentie weten te bewerkstelligen ten koste van andere, eveneens urgente, gevallen. De heer Bogaarts antwoordt dat als voornaamste indicatie geldt de datum van in schrijving. Daarnaast wordt een punten systeem gehanteerd. Spreker zegt het jammer te vinden dat vaak gesproken wordt over bepaalde gevallen van woningtoewij zing waarvan de achtergronden niet bekend zijn. Wat betreft het leeg staan van het pand Groene Slinger 9 antwoordt de heer Bogaarts dat het moeilijk is, wanneer de huur op tijd wordt betaald, een woning te ontruimen. De voorzitter zegt toe dat een lijst van woningzoekenden zal worden toegezonden aan de raadsleden. De heer van Hoof zegt duidelijk te willen maken dat hij bedenkingen heeft tegen de wijze waarop woningen worden toegewezen. Hij wil gaarne nagaan of alles eerlijk gaat De voorzitter zegt dat het een groot probleem is dat de lijst van woningzoekenden groter is dan ooit. De bouw van premiekoopwoningen is niet haalbaar gebleken. De heer Bogaarts deelt nog mede dat het toewijzen van woningen aan gastarbeiders geschiedt op basis van evenredigheid dus naar rato van het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten worden aan deze mensen woningen toegewezen. Zo kan het ook voorkomen dat bij problemen in onze gemeente een beroep kan worden gedaan op de andere bij de stichting aangesloten gemeenten. De heer van Hoof zegt moeite te hebben met de manier waarop een urgentie wordt ver strekt De heer Bogaarts antwoordt dat de woningstichting zelfs een maatschappelijk werker in dienst heeft. Het komt voor dat mensen niet eens de moeite nemen om zich te laten inschrijven als woningzoekende. Ook bepaalde urgenties worden niet eens gemeld totdat een bepaalde woning vrij kont. Straatverlichting Repelweg. De heer Veeke zegt dat de openbare verlichting aan de Repelweg al geruime tijd niet meer brandt. De voorzitter zegt toe dat dit nagegaan zal worden. Sportveld Standdaarbuiten De heer Mulders zegt dat de voortgang van de restauratiewerkzaamheden aan het sport veld in Standdaarbuiten is besprokenDoor deskundigen is verzekerd dat alles in orde zal komen - Wel -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 6