C Woningen Groeneweg. De heer Veeke zegt dat regelmatig de riolering van de woningen aan de Groeneweg ver stopt raakt. Hij zegt dat dan wel de septictank wordt leeggezogen doch dat deze eerst moet worden blootgegraven hetgeen in sommige gevallen een tijdrovende bezigheid is en vaak in de avonduren dient te geschieden ook in de winter. Ook vraagt hij wie de koste betaalt van dit leegzuigen. Hij vraagt tevens of contact opgenomen kan worden met de woningstichting cm te trachten in gezamenlijk overleg deze panden rechtstreeks op de riolering aan te sluiten. De voorzitter antwoordt dat de kosten van leegzuigen van de septictank voor rekening van de gemeente, kernen. Hij zegt tevens toe contact op te zullen nonen met de woning stichting De heer Veeke zegt dat nu enkele personeelsleden van de buitendienst gebruik maken var de mogelijkheid tot vervroegd uittreden en er derhalve nieuwe krachten benoord zullen moeten worden getracht moet worden tenminste één persoon aan te stellen die met de huidige moderne tecliniek vertrouwd is. De voorzitter zegt dat de wens van het College geheel strookt met de wens van de heer Veeke. 19. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het voorge schreven gebed. Vut. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten in de openbare vergadering van 14 januari 1982, De Raad voornoemd, de voorzitter, de AvdL/RvA/

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 67