- 7 - De voorzitter antwoordt dat de gedoogplicht ook bij verkoop gewaarborgd zal blijven en verwacht geen problemen omdat het terrein gezien de ligging toch steeds moeilijk afsluitbaar zal blijven. De heer van Danroe vraagt cm een goede afrastering van de centrale antenne mast met het bijbehorende kopstation dat zich op dit terrein bevindt. De voorzitter zegt dat in goed overleg bekeken zal worden welke afrastering afdoende is. De heer Veeke zegt de grond verkoop aan het taxibedrijf de beste oplossing te vinden temeer daar de eerste opzet het terrein te verkopen aan de onringende bewoners vrij veel geld zou zijn gaan kosten. Bovendien is hij erg gelukkig met de doe-het-zelf zaak die v.d. Heijden op het terrein wil vestigen. De heer van Hcof zegt dat taxibedrijf v.d. Heijden geheel aan de eisen voldoet en zegt met verkoop zeer gelukkig te zijn. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 18. Rondvraag. Fietspaden Oudenbosch - Standdaarbuiten De heer- van Damme zegt vernemen te hebben dat de aanleg van een fietspad van de ge meente Oudenbosch naar Standdaarbuiten door die gemeente langs de Bomhemweg ver- j| schoven is naar 1983 en zegt dit zeer jammer te vinden. De voorzitter onderschrijft dit doch zegt hierop geen invloed te hebben. Woningen St. Bemardus bestemmingsplan Oost I. De heer Sitters zegt vernemen te hebben dat er problemen zijn gerezen m.b.t. de bouw van 4 woningen door- de woningstichting in bestemmingsplan Oost I. De voorzitter deelt mede "lat momenteel een bezwaarprocedure loopt die ervoor gezorgd heeft dat de bouw stil ligt. Hij hoopt dat op korte termijn de problemen opgelost zijn Bej aardenwoningen Wieken De heer van Tilburg wijst op de gevaarlijke situatie die is ontstaan bij de bejaarden- woningen aan de Wieken. De aldaar aangebrachte trap is z.i, voor de bejaarden gevaar lijk bij slechte weersomstandigheden en vraagt of hier een oplossing op gevonden kan worden middels een overkapping. De voorzitter denkt dat een overkapping grote problemen op zal leveren en stelt voor de woningstichting een onderzoek te laten instellen naar een mogelijke beveiliging van de trap bij vorst etc.. j^Wethouder Mulders zegt dat bij een eerste proef gebleken is dat de betrekken trap kurk droeg en niet glad was. De heer van Damme vindt een dergelijke trap levensgevaarlijk en vindt dat in de toe komst voorkomen moet worden dat nieuw te bouwen woningen uitgerust worden met een dergelijke trap. De heer van Hoof wijst op het nut van tijdig strooien ten tijde van vorst en sneeuw De voorzitter zegt dat er steeds attent gereageerd wordt op plotseling veranderende weersomstandigheden. Iedereen doet zijn uirerste best om de veiligheid te waarborgen, aldus de voorzitter. Voorzieningen nieuwe werkplaats openbare werken Veerstraat De heer Veeke vraagt waarom het werk t.b.v. de voorziening van de werkplaats van water gas en elektriciteit opgedragen is aan het Werk voorzieningsschapdat naar zijn mening niet bevoegd is dit soort werkzaamheden uit te voeren en zegt dat de Firma Oudhof uit Klundert in deze niet correct is behandeld. De voorzitter zegt dat de handelwijze en houding t.o.v. de Firma Oudhof niet aller- charmanst geweest is en zegt dat indien men nu moest starten met de aanleg van deze voorzieningen een andere handelwijze gevolgd zou worden. Hij zegt toe dat de Firma Oudhof schadeloos gesteld zal worden. - Woningen -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 66