De heer van Hoof zegt bij nader inzien toch geen voorstander te zijn en vraagt of de dijk definitief overgaat naar de gemeente. De voorzitter antwoordt dat dit nog niet bekend is. De heer Veeke zegt voorstander te zijn van aanleg van het rijwielpad mits er gezorgd wordt voor een beplanting. De voorzitter antwoordt dat de aanleg van de beplanting niet voor rekening van de gemeente zullen komen. De voorzitter deelt mede dat het College van burgemeester en wethouders zojuist, be sloten heeft het voorstel in te trekken ter nadere bestudering. 14. Vaststelling Algemene Salarisverordening 1981. De heer Veeke informeert of in het kader van de herziening van de Ubink-normen salaris sen van gemeente-ambtenaren in Standdaarbuiten gedaald zijn. De voorzitter zegt dat de salarissen in Standdaarbuiten voor de ambtenaren alleen ge stegen zijn of niet gewijzigd. Voor de financiering van deze salarisverhoging wijst hij naar de extra uitkering die uit het gene entefonds genoten wordt. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 15. Verlenen van medewerking ex. arrikcl 72 van de Lagerondcrwijswet 1920 m.b.t. de bouw van een gymnastieklokaal 4^ De heer Veeke zegt enige angst te hebben dat het Ministerie de vergoeding in zal trekken en verzoekt het College de nodige haast te betrachten bij het verkrijgen van de verklaring van toestemming. De voorzitter zegt dat dit geheel in de bedoeling van het College ligt. De heer van Damme spreekt de hoop uit dat deze voorziening snel gerealiseerd kan wor den. De heer van Hoof zegt zijn volledige medewerking toe. De heer van Tilburg vraagt voor welke sporten dit gymnastieklokaal geschikt is. De voorzitter antwoordt dat deze optimaal geschikt is voor schoolgynmastiek en dat ook vele sporten beoefend kunnen worden in dit lokaal. Het is echter niet mogelijk sporten op wedstrijd niveau te houden. De heer Sitters zegt dit lokaal hard nodig te vinden en vindt dat zo snel mogelijk moet worden begonnen met de bouw. Zender verdere discussie of hoofdelijke storming wordt het voorstel aangenomen. 16. Machtiging tot het aangaan van een of meer' vaste geldleningen. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 17. Verkoop terrein en opstallen gelegen aan de van Liedekerkestraat De heer Sitters zegt zijn medewerking toe aan het voorstel doch vindt de manier van handelen van het College in deze niet correct daar de meeste gegadigden wel geïnfor meerd werden in een eerste gesprek doch dat de verkoopplannen in kannen en kruiken waren voordat deze mensen uitgenodigd werden voor een tweede gesprek. De voorzitter is van mening dat de gegadigden correct zijn benaderd en wijst erop dat in het eerste gesprek met de gegadigden vele moeilijkheden aan de orde kwamen. Voorts wijst hij erop dat voor de verkoopplannen eerst de goedkeuring van de Raad nodig is en er derhalve op dit manent nog niets definitief geregeld is. Hij zegt persoonlijk de indruk te hebben gehad dat de gegadigden tot volle tevredenheid waren geirvf ormeerd De heer Sitters informeert naar het pad dat loopt over dit terrein of dit alleen toe gankelijk is voor die inwoners die met hun achtertuin grenzen aan het terrein of dat dit voor iedereen toegankelijk is. De voorzitter antwoordt hierop dat het pad alleen toegankelijk is voor de inwoners wier achtertuin grenst aan het te verkopen terrein. De heer van Damme vraagt of de gedoogplicht gewaarborgd is voor de teekernst ook indien het terrein eventueel doorverkocht wordt. - De -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 65