11. Krediet aktualisering rioleringsplan Moordhoek (2e wijziging gemeentebegroting Zender discussie of' hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 12. Krediet t.b.v. aanschaf hogedrukreiniger voor openbare werken (3e wijziging gemeentebegroting 1982). De heer van Damme zegt de prijsopgaaf van de koud-water hogedrukreiniger te hebben vergeleken met die van een warm-water hogedrukreiniger en hierbij geconstateerd dat; dit kostenverschil naar zijn mening binnen de perken blijft. Hij is dar. ook voor een warm-water hogedrukreiniger die beter zou functioneren en vraagt het College deze aanschaf neg een keer in overweging te willen nemen. De voorzitter antwoordt hierop dat in de Collegevergaderingen uitgebreid bekeken is of een warm-water hogedrukreiniger financieel gezien geen al te zware extra lasten met zich mee brengt, doch hieruit is gebleken dat de blijvende hogere kosten van warm water doorslaggevend waren terwijl naar de mening van het College koud water een afdoend middel is voor de reiniging van de machines waarvoor deze reiniger zou worden aangeschaft Wethouder Kouters zegt zelf ook gebruik te maken van een koud-water hogedrukreiniger en hiervan ondervonden te hebben dat deze weliswaar goed functioneert doch al vrij duur is vanwege het waterverbruik. ^^De heer Veeke zegt dezelfde mening te hebben gehad als de heer van Darrroe doch zwicht toch voor- de hoge energiekosten die aan de warm-water hogedrukreiniger verbonden zijn. De heer van Hoof zegt dat er niet erg intensief gebruik van gemaakt zal worden en is dan ook van mening dat met een koud-water hpgedrukreiniger kan worden volstaan. Zender verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 13. Krediet aanleg rijwielpad op de Nieuwlandsedijk (4e wijziging gemeentebegroting 1982) De heer Veeke zegt de bij het plan behorende tekeningen niet erg duidelijk te vinden. Op de eerste kaart is beplanting aangegeven naast het aan te leggen rijwielpad terwijl op de tweede kaart geen beplanting staat en hij vraagt dan ook of er beplanting komt. Voorts vraagt hij wie de kosten van onderhoud betaalt en zegt voorts de mening toege daan te zijn dat van het rijwielpad gezien de ligging weinig gebruik zal worden ge maakt. De voorzitter antwoordt dat deze geen concreet antwoord kan geven over de vraag of er al dan niet beplanting kant. Hij zegt wel dat plannen in het kader van de ruilver kaveling zoals dit vaak voorzien worden van beplanting. De kosten van onderhoud kanen na afronding van de ruilverkaveling wellicht voor rekening van de gemeente. In het kader van recreatie kan nu een voorziening getroffen worden voor weinig geld aldus de voorzitter. De heer van Tilburg zegt dat als het fietspad aangelegd wordt het landbouwverkeer geweerd zal moeten worden. De voorzitter zegt dat na de afronding van de ruilverkaveling geen landbouwverkeer meer zal worden toegestaan aldaar zulks omdat de ontsluiting van de landbouwgronden afdoende geregeld is terwijl voor overdracht van het fietspad deze eerst in goede staat gebracht zal moeten worden. De heer Mulders zegt dat deze weg al dan niet bestraat toch afgesloten zal worden voor landbouwvoertuigen en gemotoriseerd verkeer en is ook van mening dat in het kader van de recreatie nu een voorziening aangebracht kan worden voor een redelijke prijs. De heer van Damme vraagt waar het voorstel tot aanleg vandaan kant waarop de voorzitter antwoordt dat het initiatief voor dit fietspad komt van de ruilverkaveling. De heer van Damme is van mening dat uitgaven zoals deze beter besteed kunnen worden aan voorzieningen t.b.v. het aan te leggen Dorpsbos. De voorzitter zegt dat de kosten van het aan te leggen dorpsbos voor rekening kanen van Staatsbosbeheer en dat alleen extra nodig geachte voorzieningen voor rekening van de gemeente zullen kanen. - De -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 64