De voorzitter zegt m.b.t. de bestrating binnen de bebouwde kern dat diverse wegen in 1981 reeds zijn herstraat c.q. gereconstrueerd, zoals de Hoogstraat, Sportstraat en het parkeerterrein bij De Standaard alsmede een gedeelte van de Bisschop Hcpmansstraat Hij zegt dat de Timberwolfstraat voor 1982 de hoogste prioriteit krijgt. In 1982 zal tevens gestart worden met herbestrating van de St. Janstraat. Ook vindt hij dat de situatie in de van Liedekerkestraat en van Glymesstraat op vrij korte termijn dient te worden verbeterd. Herbestrating in bestemmingsplan Oost I kan uitgevoerd worden t.l.v. het grondbedrijf nadat bestemmingsplan Oost I voltooid is. Met betrekking tot de vraag van de heer' Veeke of de voorzitter' van mening is dat de heer Veeke eigen belang na streeft, antwoordt de voorzitter er zeker van te zijn dat dit geenszins het geval is. Over de kwaliteit van de huisvuilzakken zegt de voorzitter dat er slechts zelden klachten binnenkomen over de kwaliteit. Bovendien zegt hij dat de Raad in 1982 mogelijk een voorstel zal krijgen tot het op andere wijze inzamelen van huisvuilDe vraag van de heer van Hoof over de vergoeding voor het orderwijs wordt door de voorzitter beant woordt met hst verzoek te willen wachten tot januari of februari 1982 andat dan een af zonderlijk voorstel gedaan wordt inzake de vaststelling van het bedrag per leerling voor 1982. Dan blijkt of in hoeverre aantasting van de post onvoorzien nodig is. Het voorstel van de heer van Hoof m.b.t. het instellen van een commissie kwam geheel onver wachts, aldus de voorzitter. Hij zegt. dat de taken van het College van burgemeester' en wethouders en van de Raad wettelijk vastliggen. Hij is van mening dat de Raad in het verleden steeds tijdig op de hoogte is gebracht van grote investeringen die in het verschiet lagen. Bovendien is in voorkomend geval tussentijds overleg mogelijk. Hij raad de raadscommissie af andat hij van mening is dat het invoeren van commissies ver tragend kan werken op de besluitvorming. Over de belastingverhogingen voor 1982 verwijst de voorzitter naar hetgeen hij gezegd heeft in de inleiding doch vindt dal; de belastingc toch jaarlijks aangepast moeten worden om te voorkanen dat in de toekomst enkele be lastingen mogelijk schoksgewijs verhoogd moeten worden. Voorts spreekt de voorzitter zijn waardering uit voor de activiteiten die voor bejaarden georganiseerd zullen wor den en zegt initiatieven en opmerkingen ter harte te zullen nemen. In antwoord op de vraag van de heer van Damane m.b.t. de riolering aan een zijde van de Noordhoeksedijk zegt de voorzitter grote moeilijkheden te verwachten cp het financiële vlak daar de bebouwing aldaar' niet zo erg dicht is terwijl bovendien de meeste panden neg geen 3 jaren oud zijn maar zegt toe serieus te zullen bekijken of een en ander tot de mogelijk heden behoort. De heer van Hoof benadrukt het naar zijn mening grote nut van raadscommissies. Hij zegt vooral daar men nu slechts een weck voorafgaande aan de raadsvergadering inzage krijgt in de stukken. De heer Veeke zegt het eens te zijn met het feit dat de onroerendgoedbelasting niet wordt verhoogd maar spreekt de vrees uit dat deze belasting in de toekomst extra ver hoogd zal moeten wordenHij zegt dat zijn bange vermoedens voor de woningbouw zijn verminderd en zegt over het algemeen wel tevreden te zijn. De voorzitter antwoordt cp de opmerkingen van de heer van Hoof dat het College de Raad ziet als een grote commissie en vindt dat in grotere plaatsen de noodzaak van commissi er- duidelijk aanwezig is doch is van mening dat in een kleinere plaats als Standdaarbuiten een commissie slechts vertragend kan werken. Op de opmerking van de heer Veeke over de eventuele schoksgewijze verhoging van de onroerendgoedbelasting in de toekomst ant woordt de voorzitter dat momenteel een verhoging niet noodzakelijk is doch dat hij geen harde garantie kan geven dat volgende jaren deze belasting niet met meer dan het ge bruikelijke percentage zal worden verhoogd. Hij zegt wel het ergerlijk te vinden als straks deze belastingverhoging verdubbeld zou moeten worden. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming worden de begroting 1982 van de alganene dienst en van het grondbedrijf en antennebedrijf ongewijzigd vastgesteld. 10. Vaststelling le wijziging gemeentebegroting 1982. Het betreft de verhoging van de leges en enkele belastingen alsmede de toevoeging van eerder genanen kredietbesluiten. Zonder discussie of hoofdelijke stemming werd het voorstel aangenomen

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 63