- 3 - Voorts pleit de heer van Hoof voor het instellen van een cotnnissie van advies en bij stand daar hij van mening is dat de Raad momenteel te weinig inzicht heeft in bepaalde; zaken waarvoor men dan opeens een voorstel krijgt. Hij vraagt het standpunt van het College m.b.t. zo'n cemissie. Naar aanleiding van de gunstige post onvoorzien cp de begroting voor 1982 zegt hij dat toch ook in 1982 de vinger aan de pols gehouden zal moeten worden, cm te trachten de lasten voor de gemeentenaren zo laag mogelijk te houden. Tenslotte wenst hij het College succes met het uitvoeren van het beleid voor 1982. De heer van Tilburg zegt zich geheel te kunnen vinden in het door de heren Veeke en van Hoof gememoreerde en wijst nog op het ouderenwerk dat in 1982 gestalte zal krijgen doch vindt het momenteel te vroeg cm hier reeds iets concreets over te zeggen. De heer van Dannie vraagt naar de mogelijkheid cm de woningen aan één zijde van de Noordhoeksedijk aan te sluiten op de riolering. Voordat hij overgaat tot het beantwoorden van de gestelde vragen zegt de voorzitter namens het College dat het College besloten heeft de Raad geen voorstel te doen tot verhoging van de onroerendgoedbelasting voor 1982In antwoord op de vraag van de heer Veeke m.b.t. de verkoop van het voormalige klooster zegt de voorzitter dat momenteel druk onderhandelingen worden gevoerd over de verkoop van het klooster doch hij wil in het belang hiervan thans geen verdere mededelingen doen. M.b.t. de riolering van het buitengebied zegt de voorzitter dat nu het voorbereidingskrediet door de Raad is goed gekeurd verdere voorbereidingen getroffen worden cm te kernen tot een spoedige uit voering van het plan tot aansluiting van de diverse woningen op het riool. Wat betreft de reconstructie van de Markt zegt de voorzitter dat er regelmatig overleg is gevoerd met de D.A.C.W. in het kader van een leerlingenbouwplaats te komen tot een goedkope oplossing voor de Markt. Gebleken is echter dat de vergoeding voor deze werkzaamheden afhankelijk van het begrotingscijfer wordt vastgesteld. Hetgeen voor Standdaarbuiteri betekent dat er een vrij hoge eigen bijdrage geleverd zal moeten worden. Hij zegt eerst nog even te willen afwachten en wat zekerheid wil hebben alvorens stappen onder nemen kunnen worden. Wellicht kan er anders volgens de voorzitter mogelijk een studie verricht werden over een bescheiden verfraaiing van de Markt. De voorzitter zegt over de reconstructie van het plantsoen voor de kerk te Noordhoek dat dit meer in de nota van aanbieding heeft gestaan doch dat hier aan in 1981 door tijdgebrek geen uitvoering gegeven kon worden. Temeer daar het voorstel van de Raad was om deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren en wijst hieromtrent op de zware belasting die in 1981 cp de dienst openbare werken gelegd is met name t.b.v. De Standaard, riolering, verhuizing naar nieuwe werkplaats en werkzaamheden aan het woon wagencentrum. Hij zegt te hopen in de eerste helft van 1982 een voorstel te kunnen doen tot verbetering van het plantsoen. De toeschouwersacconmodatie voor de sportterreinen krijgt ook van het College een lage prioriteit en hier was ook slechts gedacht aan enkele zitbanken t.b.v. bejaarden etc. die de sportvelden willen bezoeken. Met betrek king tot de reconstructie van het woonwagencentrum deelt de voorzitter mede dat er cp 1 oktober 1981 een gesprek plaats gevonden zou hebben met een medewerker van het Ministerie doch dat dit gesprek op het laatste moment werd afgezegd en beloofd werd door het Ministerie dat er een brief over de problematiek verzonden zou worden. Deze is echter nog niet ontvangen. Naar aanleiding van de vragen van de heer van Hoof over De Standaard deelt de voorzitter mede, dat naar zijn mening de meest noodzakelijke verbeteringen reeds zijn aangebracht. Over de woningbouw zegt de voorzitter dat het over 1981 toegewezen contingent woningen t.w. 8 momenteel in uitvoering is en dat getracht zal. worden zo spoedig mogelijk een aanvang te maken met de bouw van de woningen die voor 1982 worden toegewezen. Wat betreft de mogelijkheden voor de woning zoekerden in Noordhoek zegt hij dat reeds overleg gepleegd is met de gemeente Klundert. daar er plannen zijn van de woningstichting huizen te bouwen in het onder gemeente Klundert ressorterend gedeelte van Noordhoek. Ook zijn er mcgelijk enkele percelen geschikt voor sociale woningbouw in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Noordhoeksedijk aldus de voorzitter. Voorts deelt de voorzitter mede dat bestemmings- plan Oost I bijna volgebouwd is. Het plan voor Oost II is klaar terwijl de exploitatie- opzet hiervan bijna gereed is. In januari 1982 zal het benodigde vooroverleg met de provincie gestart worden. - De -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 62