7. Aanpassing tarieven reinigingsrechten (lie wijziging verordening reinigingsrechten). De heer Veeke zegt van mening te zijn dat deze tarieven jaarlijks verhoogd hadden moeten worden i.p.v. nu in een keer een vrij forse verhoging. Hij vraagt ook wat er voor maatregelen genomen zijn era het clandestien storten te voorkomen waarvoor hij zeer bevreesd is De voorzitter deelt hierop mede dat de reinigingsrechten zo mogelijk jaarlijks verhoogd zullen worden in de toekemst. Hij denkt via de bepalingen in de af valstoffenverorclening het clandestien storten tegen te kunnen gaan. Tevens wordt overwegen cm in 1982 de huidige tariefstelling cm te zetten in een vast recht, waardoor dit problem oplosbaar is. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 8. Behandeling subsidie-verzoeken voor 1982. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 9. Vaststelling begrotingen 1982 van de algemene dienst, grondbedrijf en antennebedrijf. De heer Veeke blikt in zijn algmene beschouwing nog even terug cp het jaar 1981 en vindt dat er, ondanks het feit dat er in 1981 bezuinigd moest worden, veel gerealiseerd is. Zoals de aanleg van riolering in een vrij omvangrijk gebied, aankoop van een nieuwe werkplaats voor openbare werken. Hij spreekt de hoep uit dat het aangekochte klooster snel verkocht zal kunnen worden en vraagt naar de huidige situatie. Ook voor 1982 is gezien het gestelde in de nota van aanbieding, rekening te houden met be zuinigingen, aldus de heer Veeke. Toch wilt hij aandringen cp een verdere realisering van de riolering in het buitengebied. Over de reconstructie van Havenstraat, Markt en Veerstraat zegt de hee;r Veeke het een voorlopig althans te dure investering te vinden doch is van mening dat vooralsnog voorlopig de Markt wat opgesierd kan worden zonder dat dit al te gr-ote financiële offers behoeft te vergen. Voorts spreekt hij de hoep uit dat in 1982 de aanleg van plantsoen voor de kerk te Noordhoek gerealiseerd zal kunnen worden. Het gestelde in de nota van aanbieding m.b.t. de toeschouwersacccmmodatie op de sportvelden vindt de heer Veeke overbodig en dringt er cp aan deze investering voor i982 te schrappen, 'daar naar zijn mening de huidige accommodatie van de sport velden ruimschoots voldoende is. Voorts vraagt de heer Veeke naar de stand van zaken rond het woonwagencentrumDe voorzieningen voor gemeenschapshuis De Standaard dienen, nu er sprake is van een mogelijke bouw van een gymzaal, naar de mening van de heer Veeke op een langere termijn gerealiseerd te worden. Ontrent de woningbouw zegt hij hiervan niets in de nota van aanbieding te hebben teruggevonden terwijl naar zijn mening een zekere stimulans cp zijn plaats zou zijn. Hij vraagt het College naar de stand van zaken bij een door de gemeente Klundert te realiseren bestemmingsplan, waar ook de bevolking van Noordhoek in de toekomst woonruimte kan vinden. Tenslotte zegt hij de staat waarin de wegen binnen de bebouwde kom verkeren bedroevend te vindenVoorts zegt hij, in een schrijven wat hij en andere raadsleden ontvangen hebben, beticht te zijn van eigen be- lapg en gebrek aan interesse en vraagt de voorzitter of die het met het in dit schrijven gestelde eens is. Verder spreekt hij een woord van dank uit aan allen die ervoor ge zorgd hebben dat de begroting en de nota van aanbieding weer tijdig gereed waren. De heer van Hoof spreekt op de eerste plaats waardering uit voor het vele werk -dat verricht is cm de begroting en de nota van aanbieding tijdig aan te kunnen bieden. Over de volkshuisvesting zegt hij het verontrustend te vinden dat cp de lijst van woningzoekenden zoveel jeugdigen voorkomen. Hij vindt dat getracht zal moeten worden tenminste de eigen bevolking te voorzien van woonruimte binnen de gemeente. Voorts is hij van mening dat een aantal straten binnen de bebouwde kem in zeer slechte staat ver keren en vindt het onmogelijk alle straten in een jaar te herstellen. Hij vraagt zich af of er een onderhoudsschema voor het onderhoud van de straten kan worden opgesteld. T.b.v. de reinigingsdienst vraagt hij of er huisvuilzakken kunnen worden aangeschaft die van een betere kwaliteit zijn dan de huidige. Met de verlaging van de post onder wijs kan de heer van Hooi het geheel niet eens zijn en vraagt dan ook om een bedrag van 25.000,00 beschikbaar te stellen voor het onderwijs ten laste van de post onvoor ziene uitgaven. Met betrekking tot De Standaard spreekt de heer van Hoof de hoop uit dat in goede samenspraak met de beheersconmissie de nodige voorzieningen kunnen worden getroffen. - Voorts -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 61