GEMEENTE STANDDAARBUiTEN II 14 januari 1982 Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaarbuiten cp 10 december 1981 om 19.30 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn de heren: W.J.L. van Damme, C.A. Sitters, J. van Tilburg, A.J. Veeke. P.O. van Hoof, A.P. Kouters en A.M.F.M. Mulders. Voorzitter is de heer P.G. Wijgergangs, burgemeester. Secretaris is de heer J.A.M. Hereijgers. 1. Opening vergadering en aanwijzing van een voorstemmer. De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Hij heet de aan wezigen van harte weikan. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van Orde wordt nurrmer 7 van de presentielijst aangewezen cm bij een eventuele stemming de anvraag te beginnen. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 12 november 1981. De voorzitter stelt de ontwerp-notulen van de vergadering van 12 november 1981 pagina- gewijs aan de orde. Deze ontwerp-notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 3Ingekomen stukken Zonder discussie of hoofdelijke stemming worden conform het voorstel de stukken ge noemd onder de nummers 1 tot en met 4 en 6 tot en met 15 voor kennisgeving aangenomen en het stuk genoemd onder nummer 16 behandeld bij de ingediende subsidie-verzoeken voor 1982 en het stuk genoemd onder nummer 5 wordt beantwoord conform de ontwerp-brief die was bijgevoegd. 4. 4e wijziging Verordening antennerechten. De voorzitter deelt mede dat deze wijziging noodzakelijk geworden was daar tegen de redaktie van de oorspronkelijke 4e wijziging van de Verordening Antennerechten bezwaren gerezen zijn van de zijde van Gedeputeerde Staten en de Staatssecretaris van Binnen landse Zaken. Het betrof hier derhalve een administratieve aangelegenheid. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen 5. Aanwi jzing lid en plaatsvervangend lid algemeen bestuur Bouwtoezicht West - Brabant. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen 6. Vestiging erfdienstbaarheid ontwatering bestemmingsplan Oost I. De heer van Hoof vraagt of er in het verleden overleg is gevoerd met de betrekken bewoners van de van Glymesstraat De voorzitter zegt hierop dat er destijds geen overleg is geweest en dat cp een later tijdstip geen overeenstemming kon worden bereikt. Nu echter kon wel overeenstemming worden bereikt. De heer van Hoof zegt het jammer te vinden dat in 1978 geen overleg is gevoerd met de betrokkenen. Zender verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aan gencmen. - 7. -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 60