- 5 - Speelplaats voor jeugd. De heer Bogaarts zegt dat de speelplaats van de Antoniusschool tot nu toe ook buiten de schooltijden wordt gebruikt als speelplaats. Het schoolbestuur is van plan om dit in verband met de vele vernielingen welke worden aangericht te ver bieden. Vandaar het verzoek om het speelveld in bestemmingsplan Oost nogpiaals te egaliseren met het nieuwe materia,al. Zoals het er nu bij ligt is het verre van ideaal. Tevens vraagt spreker of bedoeld terreintje ingezaaid kan worden. De voorzitter zegt toe dat de mogelijkheden in net voorjaar bezien zullen worden. Afwatering Molenstraat e.o.. De heer Bogaarts herhaalt nogmaals zijn verzoek, gedaan in de vorige raadsver gadering om de afwatering van de Molenstraat te verbeteren. Als oplossing ziet spreker een geul dwars over de weg met daarover een ijzeren rooster. Volgens spreker zijn er bij het uitmeten van de weg fouten gemaakt. De voorzitter zegt toe dit na te gaan. Riolering Veerstraat e.o.. De heer Bogaarts vraagt of bij de aanleg van de riolering in de Veerstraat e.o. rekening is gehouden met de afvoer van het hemelwater. De voorzitter antwoordt dat het hemelwater wordt afgevoerd via het rioolstelsel. Tevens is er een drainage gelegd. Toewijzingsbeleid woningen door woningstichting St. Bemardus. De heer van Hoof houdt het volgende betoog: "Graag zou ik het volgende onder Uw aandacht willen brengen. Het is in mijn fraktie uit diverse klachten gebleken, dat jonge mensen van huwbare leeftijd nauwelijks of niet meer, ondanks een aanvrage bij de woningstichting St. Bemardus, in aanmerking komen voor toewijzing van een woning. Uit een door ons zelf gepleegd onderzoek is gebleken dat deze klachten geenszins ongegrond zijn. De laatste 2 of 3 jaar zijn geen jonge mensen meer in aanmerking gekomen voor een huurwoning, terwijl toch een grote lijst van aanvragen bij de woningstichting aanwezig is, waarvan een aantal al van lange duur. Aanvragen die 2 jaar geleden al op een eerste, tweede, derde of vierde plaats stonden, prijken nog steeds op dezelfde plaats. Voor ons de vraag waarvoor dient eigenlijk zo'n aanvraaglijst? Bij ons onderzoek zijn wij terug gegaan naar toewijzingen van enkele jaren geleden, en merken daarbij soms vreemde dingen op. Zo is het gebeurd dat een echtpaar een woning was toegewezen van ongeveer 330,00 per maand, deze de huur te hoog vond en het bij de verdeelcommissie klaar heeft gekregen hun huis te ruilen voor een veel goedkopere woning notabene een echt paar zonder kinderen waarvan beide werkten of kunnen werken. Door deze ruil moest een jong paar, dat in volgorde van de lijst van de woningstichting in aanmerking kwam voor deze goedkope woning door toedoen van de verdeelcommissie gebruik maken van die duurdere woning. Zo zijn ons een drietal van deze verschijnselen bekend. Nog gekker vinden wij enkele gevallen van andere inwoners onzer gemeente die een eigen huis hadden, dit voor veel geld verkochten, wat ze natuurlijk zelf moeten weten maar dan bij de verdeelcommissie als urgent woningzoekende worden beschouwd en het dan toch nog voor elkaar hebben gekregen thans een huurwoning te bewonen. Onze vraag, hoe kan zoiets. Verder is het ons bekend dat een mevrouw uit onze gemeente zich ijverig inzet voor toewijzing van woningen aan buitenlandse werknemers, op zich hebben wij niets tegen toewijzing van een woning aan een gastarbeider maar wij vinden wei dat dit beperkt moet blijven tot wat nu door buitenlanders bewoond is. Niet een van deze buitenlandse werknemers heeft enige economische binding met onze gemeente. Wij vinden dat gemeenten waar deze mensen op fabrieken of bedrijven werken moeten zorgen voor passende woonruimte, vooral als U de lijst van onze eigen woning zoekende jongeren bekijkt. De verdeelcommissie heeft een woning Groene Slinger 9, toegekend aan een marokkaanse arbeider. Maar schrikt ook nu niet, want deze woning staat nu al 8 maanden onbewoond. Door deze leegstand ziet deze woning aan de buiten kant er zeer haveloos uit en is het een ergernis, voor de gehele wijk de Suikerhoek - Wij -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 5