- 4 - B.D.A. De heer van Tilburg vraagt of er met de B.B.A. overleg is geweest met betrekking tot het eventueel weer gaan volgen door de busdienst van de oude route De voorzitter deelt hiercp mede dat er geen nader contact meer geweest is doch zegt toe dat dit op zeer korte termijn zal geschieden, Duitse zender CAI De heer van Tilburg vraagt of er nog mogelijkheden zijn een of meer duitse zenders via het C.A. -systeem te ontvangen. Hij vraagt of dit nog nader onderzocht is en zegt dat het hem mogelijk lijkt deze zender te kunnen ontvangen. De voorzitter zegt dat volgens de laatst verkregen informatie de schrijver t.b.v. het meten van het signaal binnenkort geplaatst zal worden. Het is hem niet bekend of het onderzoek rncmenteel al aan de gang is. Voor iets medegedeeld kan worden zal men eerst de sterkte van het signaal moeten kennen aldus de voorzitter. Grond Standdaarbuitens bos. De heer van Tilburg vraagt naar mogelijke plannen voor het dorpsbos omdat naar zijn informatie deze grond nog steeds wordt verhuurd. Tevens vraagt hij wie voor aanplanting van het bos zal zorgdragen. ^£e voorzitter zegt dat volgens plan in het najaar van 1982 het dorpsbos zal worden aan- ^^eplant. De grond is dit jaar voor het laatst verpacht. Hij zegt toe dat zodra de plannen gereed zijn de Raad inzage krijgt. Grond werkplaats van Liedekerkestraat. De heer Sitters vraagt naar1 de bestemming van de grond van de oude werkplaats. De voorzitter deelt hierop mede dat er reeds contact is geweest met de bewoners van de Markt en dat ernaar gestreefd wordt de zaak rond te krijgen voor de decemberver- gadering. De heer van Damme vraagt of ook andere bewoners dan die van de Markt de gelegenheid krijgen cm die grond te kopen De voorzitter zegt dat alle belangstellenden de gelegenheid gekregen hebben cm een bod uit te brengen. De heer van Damme wijst hieromtrent op het feit dat betrokkenen dit uit de dagbladen hebben moeten vernemen. De voorzitter beaamt dit doch is van mening dat iedereen hierdoor voldoende op de hoogte was. Tevens zegt hij dat rekening gehouden zal moeten worden met de intenties vair aspirantkepers en vindt dat dit perceel grond zich niet leent voor openbare verkoop. ItÊp heer van Damme vindt de kosten om het terrein op te knappen zeer- hoog. ve voorzitter zegt toe dit in de eerstvolgende vergadering nader te zullen bekijken. De heer van Damme tenslotte vindt dat het terrein niet weggegeven mag worden omdat de nieuwe werkplaats redelijk goedkoop kon worden aangekocht. Riolering pand Oude Kerkstraat 40. De heer van Damme vraagt of het nog mogelijk is dit pand aan te sluiten op de nieuw aan te leggen riolering. De voorzitter zegt dat dit geheel is uitgezocht doch dat de resultaten niet erg gunstig waren. In het plan riolering Oudendijk/Kreekdijk is de aansluiting van het pand Oude Kerkstraat 40 wellicht voordeliger te realiseren. 11. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het voorgeschreven gebed. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten in de open bare vergadering van 10 december 1981De Raad voornoemd, kie secretarisde voorzittet AvdL/RvA/ A

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 59