De heer van Hoof zegt ook de hieraan voorafgaande kritiek te hebben en voegt er aan toe dat hi,j van mening is dat het College te snel andere vrij dura instanties inschakelt. Als voorbeeld haalt hij, hierbij aan de reconstructie van het A-veld te Standdaarbuiten die naar zijn mening door eigen personeel had kunnen worden uitgevoerd. De Voorzitter zegt toe hiernaar te zullen streven dus wijst tevens op de krappe aiehst die hierdoor weieens te zwaar belast zou kunnen worden terwijl uitbreiding van personeel gezien het begrotingscijfer niet mogelijk is. Wethouder Kouters wijst erop dat in 1981 geen krediet voor het herstel van het sport veld is gevraagd omdat de herstellingswerkzaemheden dit jaar door eigen personeel zijn uitgevoerd. De heer van Tilburg vindt dat de raadsleden soms te weinig informatie krijgen en dat bepaalde zaken bijna beslist zijn eer de Raad oordeelt. De voorzitter antwoordt hierop dat openheid hoog in het vaandel van het College staat. Hij vindt het een goed recht van de heer van Tilburg erop te wijzen wanneet naar zijn mening te weinig openheid van zaken is gegeven. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 9. Aanpassing diverse vergoedingen kleuteronderwijs over1 1980. De voorzitter zegt dat het hier gaat om een nadere vaststelling van de vergoedingen voor het kleuteronderwijs cmdat in het raadsbesluit van september 1981 geen rekening €as gehouden met een nog wel in gebruik zijnd semi-permanent schoollokaal, onder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 10. Rondvraag. Voormalig klooster Pastoor Coolenplein. De heer Veeke vraagt of het College nog kopers zoekt voor het klooster en vraagt wat de bedoeling was van het onlangs in de kranten vermelde artikel. De voorzitter zegt dat een en ander te letterlijk in de krant vermeld stond. Hij wil met de Raad selectief bekijken wat potentiële kopers voor bedoeling hebben met het gebouw. De heer Veeke vraagt of het kranten-artikel bedoeld was om kopers aan te trekken. De voorzitter antwoordt hierop dat dit niet het geval was. '."Jateroverlast Suikerhoek De heer van Hoof wijst op de wateroverlast in de Suikerhoek en het feit dat er daar geen voorzieningen zijn voor de hemelwaterafvoer en vraagt of openbare werken hieraan •andacht kan schenken. e voorzitter zegt dat het probleem gesignaleerd is maar wijst in eerste instantie op de Stichting Woningbouw St. Bemardus die als eigenaar zijnde deze problemen moet verhelpen Voetpad Predikherenstraat. De heer van Hoof wijst op de situatie van het voetpad in de Predikherenstraat dat lager ligt dan het maaiveld. De voorzitter zegt toe een onderzoek te zullen laten instellen. De heer van Hcof zegt dat het voetpad dient te worden verhoogd en herbest raat. Open Bejaaraenwerk. De heer van Hoof zegt dat t.b.v. het open bejaardenwerk wel salaris wordt betaald maar vraagt zich af of er wel activiteiten ontplooid zijn. De voorzitter zegt hierop dat hij vermoedt dat er nog geen activiteiten zijn ontplooid maar hoopt dat dit in de nabije toekomst gestalte zal krijgen. De heer van Tilburg vult hierop aan dat reecis twee personen van de ouderenbond verzocht zijn cm Standdaarbuiten te vertegenwoordigen in het bestuur. Wethouder Kouters tenslotte wijst ercp dat met name; op De Blcmhof reeds activiteiten worden ontplooid. - B.B.A. -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 58