6. Vaststelling van het maximum bedrag van het krediet in rekening-courant voor 19821 De voorzitter deelt mede, dat de bank voor Nederlandse Gemeenten het maximum bedrag van het krediet in rekening-courant voor 1982 heeft verlaagd t.o.v. 1981. Voorts wijst hij cp het feit dat wellicht in de toekomst gelden geleend zullen moeten worden op de kapitaalmarkt Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen 7. Krediet voor het geschikt maken van de bedrijfsgebouwen en terrein openbare werken aan de Veerstraat (37e wijziging gemeentebegroting 1981 De heer van Hoof zegt zich volledig met het voorstel te kunnen verenigen en zegt voorts te hepen oat makkelijk te onderhouden materialen gebruikt zullen worden voor de verblijf ruimte en de sanitaire voorzieningen in de nieuwe werkplaats De voorzitter zegt dat er zeer zeker rekening mee gehouden zal worden. De heer Veeke mist op de tekening een behoorlijke wasgelegenheid en zegt dat in de kantine weliswaar een aanrechtblok te vinden is doch ziet dit niet als een wasgelegen heid. Hij vindt dat in de toekomstige werkplaats een behoorlijke wasgelegenheid gemaakt zou kunnen worden. De voorzitter zegt hierop dat er hader aandacht aan dit probleem zal worden geschonken. De heer Veeke zegt dat dit met weinig kosten opgelost kan worden. Wethouder Kouters voegt hieraan toe dat in de kostenspecificatie rekening is gehouden •pet een bedrag voor de aanleg van deze voorziening. W)e heer Veeke zegt deze voorziening op de tekening niet te hebben aangetroffen. De voorzitter antwoordt dat op de tekening mogelijk de wasruimte voor materialen be doeld is. De heer van Damme zegt hierop het nodig te achten dat een wasvoorziening voor materialer aanwezig is. Voorts vraagt hij of er m.b.t. de afrastering van het terrein nog contact geweest is met Staatsbosbeheer inzake de situerdng van het aan te leggen derpsbos in de nabijheid. De voorzitter zegt dat er wel contact is geweest doch dat er nog geen duidelijk overleg is gevoerd met Staatsbosbeheer. De heer van Tilburg zegt het een vrij grote investering te vinden en verwacht in de toekomst nog wel een kostenstijging. Hij kan echter toch wel akkoord gaan met deze posten De voorzitter wijst voor wat betreft een mogelijke kostenstijging op de opgenomen post onvoorzien en afronding. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 8. Krediet reconstructie opritten Oude Kerkstraat/St. Janstraat, herbestrating St. Janstraat en vervanging riolering Oude Kerkstraat (38e wijziging gemeentebegroting 1981) ue heer Veeke vraagt zich af waarom het hoofd openbare werken de voorbereidende werk zaamheden die nu door Bouwtoezicht West - Brabant zijn verricht, niet zelf heeft uit gevoerd en zegt voorts het een waardeloze begroting te vinden die door Bouwtoezicht is ingediend zeker gezien de hoogte van de bedragen die hiermede gemoeid zijn. Tevens stelt hij dat zo'n begroting hoge inschrijvingen van de kant van de aannemers uitlokt. De voorzitter is het met de heer Veeke eens wat betreft de kritiek op Bouwtoezicht en wijst hieromtrent naar de herrekening verricht door het hoofd gemeentewerken die resul teerde in een aanzienlijke vermindering. De heer Veeke vindt de kosten te hoog voor hetgeen aan werkzaamheden verricht is. Het schetsontwerp is naar zijn mening zeer onduidelijk met name het talud ligt volgens zijn mening veel steiler dan het cp de tekening is aangegeven. Hij is van mening dat het hoofd gemeentewerken deze tekening zelf had kunnen maken. Wethouder Mulders zegt hierop dat op het tijdstip van verstrekking van de opdracht aan Bouwtoezicht nog geen hoofd gemeentewerken benoemd was en derhalve ook de benodigde knew-how ontbrak. De voorzitter zegt deskundig advies nodig te vinden met name voor de constructie die de dijk oij elkaar moet houden voor net overige is hij het met de heer Veeke eens. De heer Veeke zegt oat Bouwtoezicht van hem niet meer hoeft waarop de voorzitter ant woordt dat Bouwtoezicht alleen indien het strikt noodzakelijk is opdracht krijgt tot he verrichten van dergelijke werkzaamheden en clat ook hij graag de werken in eieren dienst zou laten uitvoeren, uiteraard binnen de daarvoor bestaande mogelijkheden. - De - p

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 57