GEMEENTE STAND DAARBUITEN II 10 december 1981 Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaarbuiten cp 12 november 1981 cm 19.30 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn de heren: VJ.J.L. van Damme, A.J. Veeke, A.P. Kouters, P.G. van Hoof, A.M.F.M. Mulders, J. van Tilburg en C.A. Sitters. Voorzitter is de heer P.G. Wijgergangs, burgemeester Secretaris is de heer J.A.M. Hereijgers. 1. Opening vergadering en aanwijzing van een voorstemmer. De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Hij heet de aanwezigen ^an harte welkcm. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van Orde pordt nummer 3 van de presentielijst aangewezen cm bij een eventuele stemming de omvraag te beginnen. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 8 oktober 1981. De voorzitter stelt de ontwerp-notulen van de vergadering van 8 oktober 1981 paginagewii aan de orde, De heer Veeke wijst er op dat in de notulen een onjuistheid is vermeld t.w. op het laatste blad van deze notulen onder het hoofdstuk woningen Langbroek. Hier v>as vermeld dat de voorzitter de situatie rond deze woningen vervelend vond en geen voorstander was van harde sancties. De heer Veeke zegt dat dit zijn eigen woorden waren i.p.v. die van de voorzitter. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming worden de ontwerp-notulen na wijziging van het door de heer Veeke gememoreerde vastgesteld. 3. Ingekomen stukken. Zonder discussie of hoofdelijke stemming worden de stukken genoemd onder nummers 1 pot en met 41 conform het voorstel voor kennisgeving aangenomen. 4. Krediet t.b.v. diverse voorzieningen c.q. aanschaffingen R.K. Basisschool St. Jozef te Noordhoek (36e wijziging gemeentebegroting 1981). De heren Veeke en van Hoof vragen zich af waarom het zolang duurde voordat dit krediet ter goedkeuring werd voorgedragen aan de Raad terwijl het besluit tot het verlenen van medewerking reeds op 8 mei 1980 werd genomen. De voorzitter deèlt mede, dat het schoolbestuur erg lang gewacht heeft met het ver strekken van een kostenopgave. Zonder verdere discus,sie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 5. Medewerkipg ex. artikel 50 van de Kleuterc-nderwijswet t.b.v. bouwkundige voor zieningen kleuterschool St. Janstraat 13. De heer van Hoof zegt te hopen dat nu de toestemming van de Staatssecretaris van Onder wijs en Wetenschappen verkregen is gezien de huidige toestand zo snel mogelijk be gonnen kan worden met de uitvoering van deze bouwkundige voorzieningen. De voorzitter zegt dat iedereen het met de hc>ge urgentie van deze uit te voeren voor zieningen eens zal zijn en zegt dat in principe na dit raadsbesluit de architect en het schoolbestuur met hun werkzaamheden kunnen starten. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. - 6. -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 56