Riolering Oude Kerkstraat nr. LO De heer van Damme vraagt of de mogelijkheid om pand Oude Kerkstraat nr. L0 alsnog i aan te sluiten op de riolering onderzocht is. De voorzitter zegt dat gezocht is naar een andere aanpak zodat aansluiting nog mogelijk zou zijn„ Hij wijst er voorts nog wel op dat een en ander nog bekeken moet worden m.b.t. de financiële conse quent ies o Ijsbaan De heer Sitters vraagt naar de mogelijkheid van een ijsbaan in de Wieken en of hier nog iets aan gedaan wordtDe voorzitter deelt mede dat een onderzoek zal worden ingesteld doch vraagt zich af of de ondergrond wel geschikt is. Wethouder Mulders zegt dat eerst als de grond bevroren is overgegaan kan worden tot het onder water zetten van het terrein. Wethouder Kouters zegt dat na overleg met de brandweer en de waterleidingmaatschappij gebleken is dat slechts bij zeer lage temperaturen het terrein met succes onder water gezet kan worden. De voorzitter voegt toe het zeer plezierig te vinden indien de ijsbaan bij geschikte temperaturen geraliseerd kan worden. Gemeenschapshuis De Standaard De heer van Hoof brengt de toestand van de zaal in de Standaard aan de orde en zegt dat deze niet al te best is. Hij vraagt om een onderzoek naar de mogelijk- Hken van een nieuwe zaal voor het gymnastiekonderwijs en het verenigingsleven. Di_ voorzitter zegt dat eerst het schoolgebouw afgewerkt zal worden en dat daarna de binnensportaccomadatie aan de orde zal komen, zoals in maart 198D reeds was afgesproken. De heer van Hoof spreekt de hoop uit dat dit niet op de 1 nge baan geschoven zal worden. De voorzitter zegt dat niet alle plannen tegelijk iuitgevoerd kunnen worden. Woningen Langbroek De heer Veeke wijst op het feit dat sedert jaren Aannemingsbedrijf Langbroek 0.V. bezig is enkele woningen te bouwen in bestemmingsplan de Hoop. De heer Veeke vraagt Langbroek erop te wijzen dat het braakliggend terrein en de afrastering schoon- gehouden dient te worden. De voorzitter zegt het een vervelende situatie te vinden doch is geen voorstander van harde sancties gezien de moeilijke situatie van de aannemers op dit moment. Voorts zegt hij te verwachten dat Langbroek met weinig kosten de zaak moet kunnen verhelpen 11Sluitinq N^;s meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het voorqe- schreven gebed. i-ildus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten in de openbare vergadering van 12 november 1981. De Raad voornoemd, de voorzitter

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: Notulen gemeenteraad, 1937-1996 | 1981 | | pagina 55