4 in de toekomst om de uniformiteit ce handhaven en voorts achterstanden te voorkomen. De heer Veeke zegt ook niet gelukkig te zijn geueest met de honden belasting met name toen enkele jaren geleden deze belasting met 50% werd ver hoogd. Hij uijst erop dat met name honden ook soms een preventieve taak hebben en voorzien in behoeften. Voorts zegt hij ook buurgemeenten te kennen met hogere tarieven voor de hondenbelasting. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen met dien verstande dat de hser Sitters aantekening wenst dat hij geacht wordt gestemd te hebben, tegen de verhoging hondenbelasting. 7. Vestiging erfdienstbaarheid ten behoeve van aanleg riolering Oude Kerkstraat. De voorzitter deelt mede, dat de noodzaak van het vestigen van deze erfdienstbaar heid een logisch gevolg is van het plan tot aansluiting van pand Oude Kerkstraat i+2 op het riool. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. S. Vaststelling Verordening als bedoeld in artikel 9, tweede lid van de Winkel sluitingswet 1976. Deze verordening dient zoals de voorzitter mededeelt om de 5 jaar opnieuw te worden vastgesteld. Het voorstel strekt ertoe deze verordening ongewijzigd opnieuw vast te stellen. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel ^^ngenomen. 9. Voorbereidingskrediet aanleg riolering Kreekdijk/Dudendijk (35e wijziging gemeentebegroting 1981). De heer van Damme vraagt af het in de bedoeling ligt de panden aan de Oudendijk tot en met pand nr. 51 aan te sluiten. De voorzitter beaamt dit. De heer van Hoof zegt verbaasd te zijn over dit voorstel. In het verleden is hierover veel dis cussie geweest. Nu is het ineens wel mogelijk terwijl in het verleden deze kwestie steeds stuitte op te hoge kosten, aldus de heer van Hoof. De voorzitter zegt dat een aantal factoren daartoe geleid hebben, namelijk de ver hogingen van de verfijningsuitkering rioleringen, een beperking van het oor spronkelijke plan in die zin dat de meest kostbare aansluitingen vooralsnog achter wege blijven en de lagere aanneemsommen waarvoor kapitaalwerken uitvoerbaar zijn. Hij vindt net een nare zaak dat uit kostenoverweging niet alle panden aangesloten kunnen worden. Hij zegt dat de realiteit voor ogen gezien moet worden en getracht moet worden de gunstig gelegen panden aan te sluiten. Wethouder Mulders zegt dat in het verleden diverse pogingen gedaan zijn om tot aansluiting te kunnen over gaan echter wel van alle percelen aan de Qudendijk/Kreekdijk De heer Veeke vraagt of er ooit een kostenbegroting is gemaakt. iDe hEer van Hoof ^^gt dat destijds voor de met de aanleg van de riolering t.b.v. Havenstraat, Dude Kerkstraat etc. begonnen kon worden ook dergelijke problemen overwonnen moesten worden. Uethouder Kouters vindt dat hij de kritiek moet weerleggen. Hij wijst op de stijging van de verfijningsuitkering en het feit dat de huidige concurrentie op de markt prijsverlagend zal werken. V/corts zegt hij dat als de adviseur zegt dat niet kostendekkend gewerkt zal kunnen worden niet tot een voorstel tot een voorbere dingskrediet zou zijn besloten. De Heer Veeke zegt het jammer te vinden dat bepaalde panden niet aangesloten kun nen worden en vraagt of er ooit een kostenonderzoek is gedaan naar het totale plan. De heer Mulders zegt dat er wel overleg is geweest doch dat meteen bleek dat het totale plan niet kostendekkend is uit te voeren. De heer Veeke zegt dat nu serieus gewerkt is en vraagt zich af of dit in het ver leden ook zo was. De voorzitter zegt dat dit plan lang aangemeld is geweest als DACUJ object. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen 10. Rondvraag Bestrating Timberwolfstraat De heer van Damme vraagt wanneer de bestrating aan de Timberwolfstraat verbeterd zal worden. De voorzitter deelt mede dat nu de herbestrating van de Spartstraat en van de Standaard voltooid is, er gewerkt kan worden aan herbestratingsplannen elders in de gemeente. Ook de Timberwolfstraat zal daarin betrokken worden. Hij zegt ernaar te streven dat in het voorjaar van 19B2 hiermee aangevangen kan worden.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 54