GEMEENTE STANDDAARBUITEN Notulen van de apenbare vergadering van de Raad der gemeente Standdaarbuiten op 8 oktober 1981 om 19.3D uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn de heren: C.A.Sitters, UI.J.L.van Damme, P.G.van Hoof, A.G.Veeke, A.P.Kouters, en A.M.F.M.Mulders Afwezig met bericht van verhindering is de heer 3.van Tilburg. Voorzitter is de heer P .G.ldi jgergangsburgemeester Secretaris is de heer J .A.M.Hereijgers 1Opening vergadering en aanwijzing van een voorstemmer. De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Hij heet de aanwezigen van harte welkom. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van Orde wordt nummer 1 van de presentielijst aangewezen om bij een eventuele stemming de omvraag te beginnen. 2Vaststelling van de notulen van de vergadering van 11 september 1981. voorzitter stelt de ontwerp-notulen van de vergadering van 11 september 1981 paginagewijs aan de orde. Deze ontwerp-notulen worden, onder dankzegging aan de samensteller, ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt beslaten de stukken onder nummers 1 tot en met 6 en 8 tot en met 10 en 12 tot en met 18 voor kennisgeving aan te nemen. Het stuk genoemd onder nummer 11 aan te houden tot de behandeling van de gemeentebegroting 1932 en voor het stuk genoemd onder nummer 7 machtiging te verlenen aan de voorzitter. Wijziging rechtstoestandregelingen: 17e wijziging Algemeen Ambtenarenregle ment, 3e wijziging uitkeringsverordeninq vrijwillig vervroegd uittreden; Ae wijziging uitkering verordening; 3e wijziging wachtgeldverordening De voorzitter deelt mede dat het redactionele wijzigingen betreft met betrekking tot de mogelijkheid van vervroegd uittreden. De heer Veeke vraagt of er in onze gemeente ambtenaren zijn, wier salaris beneden d^Piinimumnornv ligt. Hij zegt dat zich niet te kunnen voorstellen wanneer deze regeling bij een S2 jarige toepassing moet vinden. .De voorzitter zegt dat de in aanmerking komende ambtenaren in deze gemeente allen boven de minimum norm besglarieerd worden. Het betreffende artikel is door het ministerie opgenomen om in voorkokende gevallen de minimum-norm te kunnen handhaven. Hij beaamt dat het slechts een theoretische benadering van het ministerie betreft omdat door gaans iedereen boven de minimum-norm verdient. Wethouder Kouters zegt moeite te hebben met de uitleg van de tekst m.b.t. de netto- netto koppeling. De voorzitter deelt mede, dat de strekking van het artikel wel wordt begrepen doch dat de woordkeufee niet verduidelijkend werkt. 5° G°edkeuring jaarrekening 1980 Stichting Openbare Bibliotheek Standdaarbuiten Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 6° Vaststelling van een nieuwe legesverordening en wijziging verordening riool- rechten en hondenbelasting 3 De heer Sitters vraagt waarom., de hondenbelasting mee verhoogd wordt met de overige belastingen. De voorzitter zegt dat dit punt in het verleden al de nodige discussie heeft opgeleverd met name of deze belasting al dan niet reëel is. De heer Sitters zegt dat de tarieven voor zowel de hondenbelasting als de riool rechten in buurgemeenten lager liggen. De voorzitter zegt dat het grootste ge deelte van de gemeenten hondenbelasting heft en zegt dat dit historisch zo ge groeid is. Hij zegt voorstander te zijn beide belastingen te blijven verhogen

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 53