Aanvqngsuur kermis De heer van Damme vraagt of da kermi9 de komende jaren i.p.v. 's zater dags om 19.OG uur om 19.30 uur kan beginnen i.v.m. de kerkdiensten die om 19.uur beginnen. De voorzitter beaamt dat dit een storende factor is voor de kerkdienst. De heer Mulders dealt mede dat vorige iaren door de exploitant rekening werd gehouden met da kerkdiensten en dat dit zodanig ook was opgenomen in de overeenkomst die tussen gemeente en exploitant is afgesloten De voorzitter zegt dat de kermis in een vergadering van het College kritisch bekeken zal worden. Riolering Oude Kerkstraat De heer van Damme zegt dat de schade aan de gewassen t.g.v. de aanleg van de riolering nog niet voor alle betrokkenen is geregeld. De voorzitter deelt mede dat de taxateur reeds de schade heeft opgenomen. Wethouder Mulders zegt dat deze zaak pas laat is aangekaart. De heer van Damme vraagt voorts of deze kasten voor rekening van de gemeente kamen. De voorzitter zegt dat dit momenteel nog bekeken wordt- Wethouder Kouters zegt geen grote financiële problemen te verwachten. Perceel gemeentesecretaris De heer van Damme zegt vaak personeel van apenbare werken werkzaamheden te zien verrichten op het perceel van de gemeentesecretaris. De voorzitter zegt dat het hier gaat om werkzaamheden op een strook grond voor de woning van de gemeentesecretaris dat eigendom is van de gemeente, en dat deze werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het maken van een inrit en voorde aanleg van riolering.Hij zegt vcorts dat de werkzaam heden die verricht zijn aan de Molendijk nauwlettend in de gaten zijn gehouden. 11. Sluiting IMiets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het voorgeschreven gebed. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten in de openbare vergadering van 3 oktober 1981 de Raad voornoemd, de voorzitter, de secretaris, i - it -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 52