- 3 - De voorzitter deelt mede dat de kosten voor deze aansluiting minimaal op 8ü.0D0,0Q geraamd moeten worden. De hoogte daarvan wordt mede bepaald door de hoogteliggingzodat een pompgemaal gemaakt zal moeten worden om een te geringe gronddekking te voorkomen„In de toekomst na realisatie van 9P Dost II zal de mogelijkheid bekeken kunnen worden of alsdan overgegaan kan worden tot aansluiting van betrokken pand. De heer Meeke deelt mede de kosten van met name het adviesbureau te hoog te vinden en spreekt de hoop uit dat mogelijkerwijs de kasten van de aannemer mee zullen vallen omdat hier sprake is van vervolgwerkzaamheden. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aan genomen. 10. Rondvraag Renovatie GMI de Hoop De heer V/eske vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de renovatie van de GAI te IMoordhoek. De voorzitter deelt mede dat afgelopen dinsdag de goedkeuring is ontvangen van Gedeputeerde Staten en dat onmiddellijk is overgegaan tot uitbesteding van de werkzaamheden. hJoonwagencentrum De heer V/eeke vraagt wanneer de autowrakken op het woonwagencentrum ver dwenen zullen zijn. De voorzitter antwoordt dat in de afvalstoffenverordening de autowrakken niet met name genoemd zijn. Dp 1 oktober a.s. vindt over leg plaats over het renovatieplan. V/oorts zegt hij dat renovatie slechts mogelijk is als alle autowrakken verdwenen zijn. en wijst op het feit dat er inmiddels al enkele autowrakken verdwenen zijn. Glasbak de heer V/eeke wijst erop dat te IMoordhoek veel glas naast de glasbak te vinden is, daar de bak overbelast is. Hij vraagt of deze vaker ge ledigd kan warden. De voorzitter zegt dit te zullen bekijken. De heer Mulders deelt mede dat in Standdaarbuiten dit probleem ook voorgekomen is. Dit werd toen verholpen door een tweede glasbak te plaatsen. B.3.A De heer van Tilburg vraagt of inmiddels een gesprek heeft plaatsgevonden met de B.3.A. De voorzitter beaamt dit. Door de B.3.A. zullen metinqen verricht worden om eventueel de busroute te verleggen. Ook zullen de halteplaatsen in dit onderzoek worden betrokken. Tevens is gesproken over hst verzorgen van een extra busdienst. Dit stuit op problenpen bij het ministerie omdat het gaat over onrendabele busdiensten. De heer van Tilburg vraagt voorts waar het subsidie dan voor nodig is waarop de voorzitter antwoordt dat daarover nadere mededelingen zijn te doen bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 1982. De heer V/eeke deelt nog mede dat de busdiensten niet on de aangegeven tijden plaatsvinden en voorziet problemen in de toekomst. De heer van Tilburg vraagt naar de mogelijkheid tot de ontvangst van Duitse zenders op het huidige GAT-net De voorzitter zegt dat er weinig nieuws te melden valt over deze mogelijk heid. Pas als er een zogenaamde schrijver geplaatst is kan er bekeken worden of een redelijke ontvangst gewaarborgd kan worden. J C O A O I

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 51