- 2 Zander verdere discussie marden de stukken genoemd ander 1 tot en met 5 en 7 tot en met 10 vaar kennisgeving aangenomen. Het stuk genaemd ander nummer 6 wordt beantwoord conform de ontwerp-brief en dat onder nummer 11 wordt aangehouden tot de behandeling van de begroting 1902. 4. Vaststelling van de diverse vergoedingen voor het kleuteronder wijs over 1980. De voorzitter benadrukt dat het hier slechts gaat om een formele vaststelling daar de hoogte van de diverse bedragen door hst ministerie reeds zijn vastgesteld. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 5. goedkeuring begroting 1982 van de Stichting Openbare Bibliotheek Standdaor- buiten De voorzitter wijst erop dat de cijfers over da jaren 1901 en 1902 niet noemenswaardig afwijken. De lasten van de bibliotheek liggen op hetzelfde niveau als 1901. De heer Veake zegt dat de bibliotheek niet weg te denken is uit de huidige gemeenschap. üJel vraagt hij zich af of alle gespendeerde tijd doorbe rekend moet worden. De voorzitter antwoordt dat veel werk op pro-deo basis geschiedt. Voor alle medewerkers gaat een vorm van idealisme voor eigen verdiensten. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen 6. Krediet aankoop bedrijfsgebouwen Ueerstraat 1 (33e begrotingswijziging De heer Veeke feliciteert de gemeente met deze aankoop voor deze prijs. De heer van Hoof deelt mede zeer gelukkig te zijn mat deze aankoop. De heer van Tilburg zegt geen resultaat verwacht te hebben van het vast= gestelde bod. Qvor het bereikte is hij zeer tevreden. De heer Ueeke vraagt af er een mogelijkheid bestaat diverse reparaties c.q. veranderingen te laten geschieden door !d.S.ti.werknemers De voorzitter deelt hierop mede dat inderdaad na inventarisatie van de te verrichten werkzaamheden overleg gepleegd wordt met het Lderkvoor- zieningsschap. Hij zegt goede hoop te hebben dat dit aangemerkt kan worden als een detacheringsobject zodat er toezicht gehouden kan worden en voorts de kleine onderhoudswerken verricht kunnen worden. De Raad zal t.z.t. worden uitgenodigd zelf de zaak ter plaatse te bekijken. 7. Afvalstoffenverordeninq De voorzitter deelt mede, dat met invoering van deze nieuwe verordening geen wijzigingen ontstaan m.b.t. de uitvoering van de huidige regeling. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 0. Wijziging lozinqsverordening riolering De voorzitter zegt dat het hier betreft enkele redactionele wijzigingen. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 9. Krediet aanleg riolering pand Dude Kerkstraat 42 (34e wijziging gemeen tebegroting 1981. De voorzitter deelt mede, dat ook pand Oude Kerkstraat W aangesloten zou worden doch dat dit op grote technische problemen stuit en slechts met een grote kapitaalinspanning kan worden gerealiseerd. De heer van Damrne betreurt het zeer dat betrokken pand niet aangesloten kan worden en vraagt naar da hoogte van het benodigde kapitaal. t

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 50