- 4 - i De heer Bogaarts zegt het wel met het vodrstel eens te zijn, zij het met een bij smaak. Volgens spreker gaat Stok er met de doör de inwoners betaalde belasting gelden vandoor. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel vervolgens aangenomen 10. Krediet aankoop containers t.b.v. reinigingsdienst (9e wijziging gemefentebe- grcting 1981). Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 11. Vaststellen van de vergoeding ingevolge artikel 101 van de Lageronderwijswet 1920 voor het jaar 1980. De heer Veeke zegt het jammer te vinden dat zo lang gewacht moet worden op de beslissing van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op het verzoek van de Stichting Katholiek Onderwijs Noordhoek om verhoging van het bedrag per leerling voor 1980. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel vervolgens aan genomen 12. Rondvraag. Geluidsinstallatie gemeentehuis De heer van Poeijer zegt dat na de verbouwingswerkzaamheden het gemeentehuis goed geoutilleerd is. Wel ontbreekt er volgens spreker een goede geluidsinstallatie welke zowel binnen als buiten kan worden gebruikt. Spreker zou graag een voorstel terzake tegemoet zien. De voorzitter zegt toe een onderzoek te doen verrichten. Verkeerssituatie Buitendijk. De heer van Poeijer stelt dat de Buitendijk bijzonder slecht is. Hij vreest voor verkeersongevallen daar. Spreker vraagt of het mogelijk is eenrichtingsverkeer' in te stellen voor een gedeelte van de Buitendijk. De voorzitter zegt dat deze materie ook al binnen het college is besproken. Het grootste gevaar is te vrezen van het zware vrachtverkeer dat deze weg niet mag in rijden omdat de Buitendijk is aangemerkt als zgn. B weg. Contact zal worden opge nomen met de Rijkspolitie. Voorts zegt de voorzitter dat het instellen van een richtingsverkeer niet anders dan voor alle verkeer zal gelden. Voor de bewoners zal dit zeker veel ongerief met zich meebrengen De 'neer van Poeijer oppert de mogelijkheid tot het verlenen van ontheffing voor be paalde tijden. De heer Veeke zegt geen voorstander te zijn van eenrichtingsverkeer. Deze hele zaak zou bekeken worden in het kader van de Ruilverkaveling. Verbreding van de weg d.m.v. een strook grond van 200 ml zou een mogelijkheid zijn om het probleem op te lossen. De voorzitter zegt dat de Buitendijk niet als te verbreden weg staat opgenomen in het wegenbestek van de Ruilverkaveling. Een probleem is dat niet alle voor de ver breding benodigde grond eigendom is van de gemeente. De voorzitter ziet verbreding van de Buitendijk als een betere oplossing dan het instellen van eenrichtingsverkeer of andere verkeersmaatregelen. Toegezegd wordt de zaak nader te onderzoeken. Ijsbaan De heer Bogaarts vraagt hoe het staat met de aanleg van een ijsbaan. De voorzitter antwoordt dat de Waterleidingmij Noord - West - Brabant is gevraagd een gedeelte van Oost II onder water te zetten. De kosten van 1 m3 water waren 1,04. Nadien is de mogelijkheid nagegaan om e.e.a. in eigen beheer te doen doch dit staat de Waterleidingjnij niet toe. Wel moet volgens de brandweer eerst de onder grond goed bevroren zijn, anders heeft het weinig zin om een terrein onder water te zetten - Speelplaats - i

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 4