GEMEENTE STANDDAARBUITEN Notulen van de openbare vergadering van de Raod der gemeente Standdaarbui- ten op 11 september 1981 om 19.30 uur ten gemeentehuize. Aanwezig zijn de heren: üJ.J.L.van Damme, A.M.F.H.MuldersA.J.Ueeke, P.Q.van Hoof, A.P.Kouters, C.A.Sitters, en 3.van Tilburg. Voorzitter is de heer P.G. Uijgergangsburgemeester. Secretaris is de heer 3 .A .M .Herei jgers Opening vergadering en aanwijzing van een voorstemmer De voorzitter opent de vergadering met het voorgeschreven gebed. Hij heet de aanwezigen van harte welkom. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van Orde wordt nummer 7 van de presentie lijst aangewezen om bij een eventuele stemming de omvraag te beginnen. 2. Vaststelling van de notulen van 'de vergaderingen van 13 augustus en 20 augustus 1980 a De voorzitter stelt de ontwerp-notulen van de vergaderingen van 13 augus tus en 20 augustus 1981 paginagewijs aan de orde. Deze ontwerp-notulen worden, onder dankzegging aan de samensteller, ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken De heer van Damme zegt, naar aanleiding van het onder nr. B ingekomen ïngncieel overzicht Dorpsweek 19Q1, te vrezen voor financiële tegen vallers xn de toekomst als bijvoorbeeld de weersomstandigheden minder gunstig zijn. De voorzitter antwoordt dat de gemeente een subsidie verstrekt aan de c üorPswesl< dat daor de Raad is gekoppeld aan een maximum van j 2.ÜQ0,00. De heer Mulders geeft aan waarom het resultaat over 1931 zo negatief is uitgevallen. F iet name het aanschaffen van een eigen podium - de hoge electriciteitskosten en enkele.nalatige debiteuren hebben het resultaat ongunstig beïnvloed. De heer van Tilburg zegt geschrokken te zijn van de hoge kosten van met name diverse artiesten en vraagt zich af of niet volstaan kan worden met amateur-artiesten. De heer Mulders benadrukt dat dé financiën nauwkeurig in de gaten worden gehouden. De voorzitter wijst op het feit dat de inhoudelijkheid van de Dorpsweek berust bij het stichtingsbestuur en zegt dat deze niet in de raads vergadering thuishoort Hij onderzoekt indie^gewenst of een gesprek Raad-Stichting Dorpsweek mogelijk is. De heer van Hoof zegt het te betreuren dat diverse raadsleden negatief over komen m.b.t. de Dorpsweek. De heer l/seke zegt een gesprek tussen de Stichting Dorpsweek en de Raad overbodig te vinden. Hij heeft het volste vertrouwen in de Stichting. De heer l/eeke zegt, met betrekking tot de onder nr. S ingekomen ont- werp-beqroting 1932 van het Streekarchivariaat te Etten-Leur, het een goede zaak te vinden dat er een narekening heeft plaatsgevonden van de totale kosten. Hij vindt de posten onevenredig zwaar drukken op de gemeente StanddaarbuitenDe voorzitter spreekt de hoop uit dat de ver deling in de toekomst op een eerlijker basis zal geschieden.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 49