4 De voorzitter zegt dat bedoelde plaats geen stortplaats is doch dat deze van gsmoetewege wcardt gebruikt voor verbranding van o.m. plantsoenafval. Storten van ander vuil aldaar is ontoelaatbaar. Hij zegt toe e.e.a. te laten onderzoeken. Dsmping sloot achter Predikherenstraat De heer van Hoof vraagt of de sloot achter de Predikherenstraat nog wordt gedempt. De voorzitter zegt dat i.v.m. de zeer hoge kosten daarvan is af gezien doch dat onderzocht wordt of de sloot opgesphoond kan worden. Timmerbedrijf op de Kreokdijk. De heer Veeke zegt te hebben geconstateerd dat er een timmerbedrijf is ge vestigd op de Kreekdijk. Hij vraagt of dit bedrijf in het bezit is van de nodige vergunningen De voorzitter zegt dit te zullen nagaan. 10. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met het ^fcorgeschreven gebed. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Standdaarbuiten. in de openbare vergadering van 10 september 19Ö1. De Raad voornoemd, voorzitter secretari JK/YV1/ a

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 48