3 11. Rondvraag. Verlichting bij EK Kerk te Noordhoek. De heer van Damme zegt dat het in do St. Jozefstraat ter hoogte van de kerk na 23.00 uur te donker is. Zijns inziens zou het lichtpunt aldaar moeten blijven branden. De voorzitter zegt dat de openbare verlichting in Noordhoek binnenkort zal worden bezien. Zonodig zullen maatregelen worden genomen. Plaatsing straatnaambordjes in buitengebied De heer van Damme vraagt of het mogelijk is straatnaambordjes te plaatsen in het buitengebied met name bij de Eerste Kruisweg en de langeweg. Hij zegt dat de adressen aldaar voor diegenen die ter plaatse niet bekend zijn, zeer moeilijk vindbaar zijn. De voorzitter zegt toe maatregelen te laten ne^en. Verkeerssituatie Timberwolfstraat De heer Sitters zogt het parkeren in de Timberwolfstraattussen Sport- ^|traat en Dr. Poelstraat, een gevaarlijke zaak te vinden. Hij vraagt of: het "iet mogelijk is parkeerhavens aan te leggen in de groenstroken. De heer Mulders zegt dat hieromtrent reeds eerder eon poiitie-rapport is uitgebracht. Gebleken is dat bij een normaal parkeer- en rijgedrag geen moeilijkheden kunnen ontstaan. De heer van Hoof zegt hiermede ook nog steeds moeite to hebben. Hij vraagt of het instellen van een parkeerverbod geen oplossing zou kunnen bieden. De voorzitter zegt dat binnenkort zal worden begonnen met het aanleggen van een parkeervoorziening bij De Standaard. Hij stelt voor tot dan een afwachtende houding aan te nemen. Dienstverlening BB_.A_._ De heer van Tilburg zegt dat de Oude-Kerkstraat en de,1 Oudendijk nog steeds niet worden aangedaan door de B.B.A. De voorzitter vraagt of de route voorheen wel langs deze wegen was. •Jethouder Mulders beantwoordt dit bevestigend. Hij zegt dat de verkeers maatregelen die getroffen zijn voor de St. Janstraat voor de B.B.A. aan leiding zijn geweest om de route te verleggen. ^De voorzitter zegt dat op korte termijn een gesprek plaatsvindt met de ^p.B.A.waarin de gehele dienstverlening aan de orde zal worden gesteld. Riolering Oudendijk. De heer van Tilburg vraagt naar de mogelijkheid tot net aanleggen van riolering op de Oudendijk. De voorzitter zegt dat hiervoor een plan is doch dat dit veel te kostbaar is. In samenwerking met de provincie :aal worden getracht een oplossing voor de financiering te vinden waarbij onder meer wordt gedacht aan sub sidiëring door de D.A.C.W. Hij zegt voorts dat ook reeds overleg is geweest met het Hoogheemraadschap omtrent eventuele aansluiting op de A.W.P. Vuil storten op de Oudendijk De heer van Tilburg zegt dat illegaal vuil wordt gestort langs de Oudendijk. De voorzitter zeüt toe dit te laten onderzoeken. Y/ethouder Kouters merkt op dat de Rijkspolitie hierop reeds eerder is ge attendeerd. De heer van Dam^e zegt dat ook puin wordt gestort op de stort plaats van de gemeente aan de Nieuwlandsedijk. - De voorzitter -

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 47