2 51e wijziging Aansluit- en leveringsvoorwaarden C.A.I198.0. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. .6.^-Kxe.di.e.t.ontwerp-bestemmin s.&1^n_Q_Q^t._iL]L. IlQ&j^Azigiag^ama^t.aMgro - ting 1 981 en 3e wijziging hegribting .1981 grondbedrijf) Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 7.„Voorhere.idi.ngskredietten behoeve van .reconstructie opritten St.Jan— .straat/Oude-Kerkstraat(3.1 e... wijziging, gemeentebegrqting .1.3.81..) De heer van Hoof zegt het een dure zaak te vinden. Hij zegt dat het steeds opnieuw blijkt dat de keuze destijds voor een eigen man in plaats van ge bruik te blijven maken van de diensten van bouwtoezicht West-Brabant, een goede keuze is geweest. De voorzitter zegt dat aan bouwtoezicht reeds is medegedeeld dat reeds diverse malen kosten zijn gemaakt voor dit plan en dat daar thans rekening mee is te houden. Hij zegt voorts dat de uitvoering van de werkzaamheden wellicht in eigen beheer kan geschieden. Da hoer Yeeke vraagt of het ontwerpen van het plan ook niet in eigen b^eer kan gebeuren. De voorzitter zegt dat de zeer specifieke kennis die daar voor nodig is niet bij het eigen personeel aanwezig is. Hij wijst daarbij op de te maken berekeningen met betrekking tot het verzakken van de dijk en de daartoe vereiste constructies. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 8Subsidiëring ...in. de ...kos.t en van ..oprichting, en exploitatie van. een dependance.van.de muziekschool te Stancl daar bui ten (3.2 e. wijziging gemeentebegroting 1961 De heer van Hoof zegt hot volledig eens te zijn met het voorstel doch zou eerst gaarne de belangstelling zien gepeild. De voorzitter zegt dat hij op korte termijn oen gesprek zal hebben met de directeur van de muziekschool en dat dan een circulaire aan de ouders van de schoolgaande jeugd zal worden geredigeerd. De heer Sitters zégt te hopen dat door deze opleidingen de belangstelling voor tpetreding tot Harmonie of Zangvereniging zal toenemen. De voorzitter zegt dat bij het eerdergenoemde gesprek een afvaardiging v^p de Harmonie zal worden betrokken. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt hot voorstel aan genomen. 9. Verlenen recht van opstal op een strookje grond in bestemmingsplan_ De Hqo_p. - - De heer Veeke zegt zich af te vragen waarom deze strook onverkocht is gebleven. Wethouder Kouters antwoordt dat deze stroken... in eigendom van de gemeente zijn gebléven met het oog op eventuele uitbreiding van het bestemmingsplan. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 10.....Aangaan, van.overeenkomsten van..erfdienstbaarheid De heer Veeke zegt het prettig te vinden dat dergelijke zaken zonder kosten zijn op te lossen. De voorzitter beaamt dit. Zonder verdere discussie of hoofdelijke stemming wordt het voorstel aan genomen. 11Rondvraag.

Raadsnotulen

Standdaarbuiten: 1937-1996 | 1981 | | pagina 46